Financiën, school, werk en zorg asielzoekers

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken als zeep en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker van het COA maximaal € 58,- per week voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

De weekvergoeding is gebaseerd op de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva).

De gemeente helpt het COA bij het vestigen van het permanente asielzoekerscentrum, maar geeft geen geld uit aan het centrum of haar bewoners. De gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid om bijvoorbeeld onderwijs te regelen. De vergoeding is een tegemoetkoming voor eventuele extra kosten.

School

Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen uit een azc gaan naar school. Het asielzoekerscentrum heeft een eigen basisschool. Kinderen tot 12 jaar zijn daar welkom, maar ouders mogen ook zelf een school voor hun kind kiezen. Kinderen en jongeren die middelbaar onderwijs moeten krijgen, gaan naar scholen in de omgeving, zoals Wassenaar, Katwijk of Leiden. Op dit moment heeft de school op het azc 160 leerlingen.

Werk

Asielzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden 24 weken per jaar betaald werk verrichten.  Het UWV moet daarvoor een tewerkstellingsvergunning afgeven. Zo’n vergunning wordt verstrekt wanneer de asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Eventuele inkomsten worden ingehouden op het leef- en kleedgeld. Bewoners die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies maar bemiddelt niet.

Bewoners mogen ook buiten het azc vrijwilligerswerk doen. Op het azc werken ongeveer 100 personen via het jobcentre. Zij verrichten allerlei klusjes op en om het azc voor een wekelijkse vergoeding van 13,44 euro. Voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, gelden geen beperkingen voor betaald werk.

Zorg

De medische zorg aan bewoners van een asielzoekerscentrum sluit zoveel mogelijk aan bij de gewone zorg in Nederland. Een asielzoeker die in een centrale opvang verblijft kan, net als ieder ander, naar een huisarts, verloskundige of ziekenhuis. 

De aanspraak op vergoeding van zorg is voor asielzoekers vastgelegd in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA)

Het pakket van de RMA komt grotendeels overeen met het verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Een asielzoeker maakt ook aanspraak op een aantal onderdelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is de Jeugdwet gedeeltelijk uitgewerkt in de RMA. Omdat asielzoekers doorgaans nauwelijks geld hebben, geldt voor hen geen eigen bijdrage of eigen risico.

COA

Gemeente Katwijk