Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is in 2006 door de gemeenteraad van Katwijk ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. Deze ruime begripsbepaling betekent dat alle beleidsvelden waarop de gemeente taken verricht onderwerp kunnen zijn van onderzoek door de rekenkamercommissie.

Het motto van de rekenkamercommissie is: "Elk oordeel heeft zijn voordeel". De rekenkamercommissie wil namelijk dat haar opdracht – het uitvoeren van onderzoeken – bijdraagt aan de transparantie van het lokale bestuur en de publieke verantwoording aan de inwoners van Katwijk. De onderzoeken die de rekenkamercommissie uitvoert moeten een meerwaarde hebben voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de raad in haar werk. Door meer inzicht te krijgen in het besturen van de gemeente kunnen leerprocessen worden opgestart die leiden tot verbeteringen. Het uiteindelijke doel waarvoor de rekenkamercommissie zich inspant is een verbetering van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vast waarin zij bekend maakt naar welke onderwerpen een rekenkameronderzoek zal worden uitgevoerd. Het onderzoeksprogramma komt tot stand op basis van reacties vanuit de samenleving, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de directie of de ondernemingsraad van de gemeente, en vanuit de accountant die de controle van de jaarrekening uitvoert. Daarnaast levert de rekenkamercommissie ook zelf onderwerpen aan.

 

In de afgelopen jaren heeft de rekenkamercommissie de volgende onderzoeken afgerond:

 

Daarnaast zijn eerder de volgende onderzoeksrapporten bij de raad aangeboden:

Nadat de rekenkamercommissie haar onderzoeksrapporten aan de gemeenteraad heeft aangeboden zal dit in de meeste gevallen leiden tot een bespreking in een vergadering van de raadscommissie die het betreffende onderwerp tot haar werkterrein heeft. In een dergelijke bespreking zal de raadscommissie overleg voeren met de verantwoordelijke wethouder of het voltallige college. De wijze waarop de behandeling over onderzoeksrapporten heeft plaatsgevonden kunt u terugvinden op de website van de gemeente Katwijk:

Samenstelling en werkwijze

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden:

  • dhr. ir. M. van Hesteren (voorzitter)
  • mevr. mr. A.M.K. Kühler
  • dhr. mr. J.F.H. Molema

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mw. mr. A. van Schaik-van der Wiel.

De rekenkamercommissie heeft haar werkwijze beschreven in twee documenten. Het Reglement van Orde bevat allerlei voorschriften om de vergaderingen van de commissie goed te laten verlopen. De werkzaamheden van de commissie, en dan vooral in relatie tot de uit te voeren onderzoeken, zijn opgenomen in een Nota van Werkwijze. Hierin wordt ingegaan op de doelstelling van de rekenkamercommissie, het onderzoeksprogramma, de criteria om te komen tot een selectie van onderzoeksonderwerpen en een beschrijving van het onderzoek van begin tot eind. Daarnaast stelt de rekenkamercommissie jaarlijks een jaarverslag en een jaarplan c.q. onderzoeksagenda vast.

Privacyverklaring

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamercommissie  verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. In de Privacyverklaring hebben wij beschreven waarom en hoe wij dat doen Privacyverklaring rekenkamercommissie Katwijk

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het werk van de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie, mw. A. van Schaik-van der Wiel.

Rekenkamercommissie gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk ZH

Telefoon: (071) 406 53 03
E-mail: rekenkamercommissie@katwijk.nl