Geluidsbelastingkaarten en Actieplan geluid

Omgevingslawaai wordt in Katwijk veroorzaakt door wegverkeer, industrie en luchtvaart. Het omgevingslawaai wordt regelmatig onderzocht en in kaart gebracht op geluidskaarten.

Door de in de loop van de tijd gekregen informatie met elkaar te vergelijken wordt duidelijk:

  • of er meer of minder omgevingslawaai is;
  • of er maatregelen moeten komen om omgevingslawaai te verminderen;
  • of de maatregelen die genomen zijn, hebben geholpen om omgevingslawaai te verminderen.

Wat zijn geluidsbelastingkaarten

Op geluidsbelastingkaarten wordt zichtbaar hoeveel geluid er is in de omgeving. De resultaten zijn gemiddelde waarden per etmaal en worden uitgedrukt in decibel (dB Lden). De waarden zijn volgens wettelijke regels berekend en worden niet gemeten.  De geluidsbelastingkaarten zijn landkaarten waarop de resultaten in decibellen zichtbaar zijn. In de tabellen staat hoeveel woningen worden belast met meer dan 55 dB op de gevel. Met behulp van statistieken is bepaald hoeveel mensen last kunnen hebben van dat geluid. Geluidbelastingkaarten worden eens in de 5 jaar gemaakt.

Rapportage Geluidskaarten Katwijk 2022

U kunt een pdf van de rapportage Geluidsbelastingkaarten Katwijk 2022 (pdf, 32 MB) inzien. Hierin staat het verslag, de uitgangspunten en de resultaten van het onderzoek. In bijlagen 5 en 6 worden de geografische kaarten met geluidscontouren gepresenteerd.

Wat gebeurt er met de resultaten van de geluidsbelastingkaart 2022?

Met de rapportage Geluidskaarten 2022 wordt op hoofdlijnen duidelijk waar het rustig is, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidsbronnen zijn. Deze informatie is nodig om duidelijk te krijgen waar maatregelen om geluidshinder te verminderen het meeste effect hebben. Die maatregelen en de belangenafweging daarbij zijn opgenomen in het actieplan geluid 2018-2023 (pdf, 2 MB).

Maatregelen geluidsbronnen door de EU

De geluidskaarten zijn ook geleverd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De kaarten van alle lokale en regionale overheden zijn daar samengevoegd tot een landelijke rapportage. In deze rapportage kan Katwijk vergeleken worden met de rest van Nederland. De landelijke rapportage wordt naar de Europese Unie (EU) gestuurd. Nederland en de EU gebruiken deze informatie om maatregelen te treffen zodat geluidbronnen stiller worden.