Dorpse wijken

De identiteit van de Dorpse wijken is beschreven in de welstandsnota 7. Dorpse wijken.

U wordt geïnformeerd over het profiel van de Dorpse wijken, de architectuur en wat de welstandsnota wil bereiken met de voorwaarden die zij stelt aan bouwen en verbouwen in de Dorpse wijken.

Voorwaarden Dorpse wijken

Op deze pagina staan de voorwaarden in eenvoudiger taalgebruik. De stadsbouwmeester toetst de aanvragen aan de vastgestelde welstandsnota en de daarin vastgestelde voorwaarden. Alle vastgestelde voorwaarden waaraan de stadsbouwmeester toetst, vindt u bij 'meer informatie'.

Ligging

 • Gebouwen staan in de voorgevelrooilijn met de voorgevel gericht op de weg.

Massa en vorm

 • Het dorpse karakter van het gebied dient behouden te blijven.
 • Gebouwen moeten binnen een straat variëren in bouwstijl.
 • Nokrichting over het algemeen evenwijdig aan de straat, dwarskappen komen voor.
 • De diversiteit aan aanwezige kapvormen is uitgangspunt. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van de aanwezige (traditionele) kapvormen, bijvoorbeeld schilddaken, zadeldaken, mansardekappen en gebogen kapvormen.
 • Gevelwijzigingen moeten de architectonische kwaliteit van het pand evenaren of verbeteren.
 • Gebouwen moeten samen een harmonieus straatbeeld vormen.
 • Hoekpanden mogen een architectonische verbijzondering krijgen op de hoekgevel.
 • Vormgeving en plaatsing dakkapel afstemmen op identieke situatie in de directe omgeving, voor zover de kapel een door de gemeente goedgekeurd precedent is.
 • Dakkapellen staan onderin het dakvlak, maar twee of meer pannen boven de goot en min twee of meer dakpannen onder de nok.

Detaillering

 • Gebouwen moeten zich voegen in de ritmiek van kleuren, materialen, bouwstijlen en kapvormen in de straat.
 • De detaillering is per meerdere woningen onder één kap gelijkvormig en in samenhang.
 • Wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking zijn afgestemd op de stijl van de hoofdvorm.
 • Bij verbouwing en/of renovatie de oorspronkelijke gevelopbouw en materiaal- en kleurgebruik handhaven.
 • Zijgevels grenzend aan openbaar gebied dienen met evenveel zorg te worden vormgegeven als de voorgevels.
 • Geleding, detaillering, kleur- en materiaalgebruik afstemmen op de al aanwezige traditionele middelen. Bijzondere aandacht voor de vormgeving en detaillering van gevel, daklijsten en entreepartijen. Per gebouw eenheid en soberheid nastreven in materiaal- en kleurgebruik.
 • Gebouwen moeten de verticale ritmiek in de straat ondersteunen of versterken.
 • Laad- en losvoorzieningen, rolhekken en roldeuren moeten passen in de architectuur van de gevel.

Materiaal- en kleurgebruik

 • Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel.
 • Gevels zijn van bruine of roodbruine baksteen of wit of grijs stucwerk.
 • Daken zijn gedekt met grijze of rode dakpannen in harmonie met de omgeving.
 • Voor gevels en daken geen sterk contrasterende kleuren toepassen ten opzichte van de omgeving.
 • Kozijnen zijn bij voorkeur van hout.
 • Kozijnen, deuren, boeiboorden en dorpels in een donkere kleur of wit. In ieder geval geen primaire en/of bonte kleuren.
 • Gebouwen moeten binnen een straat variëren en harmoniëren in kleur en materiaalgebruik.
 • Dakkapellen moeten in vormgeving en kleur- en materiaalgebruik aansluiten bij de architectuur van het pand.

Erfafscheidingen

 • Erfafscheidingen moeten op elkaar afgestemd zijn en passen bij de woning en omgeving.

Bijzonderheden

 • Bij vrijstaande bebouwing draagt de samenstelling van gebouwdelen en de geleding bij aan het kleinschalige dorpse straatbeeld. Eenheid in materiaal5 en kleurgebruik per individueel pand is vereist.
 • Gebouwen met een bijzondere functie die binnen het gebied op zichzelf staan, mogen afwijken in architectuur, maar moeten van gelijke architectonische kwaliteit zijn en bijdragen aan de specifieke sfeer van het gebied.

Aanbeveling

 • Afval- en materiaalopslag moeten uit het zicht vanaf de straat worden geplaatst.
 • Laad- en losvoorzieningen aan het openbare gebied zijn verzorgd vormgegeven en mogen geen negatieve uitstraling hebben.