Valkenburgse Meer

Gebiedsvisie in de maak

Het Valkenburgse meer moet een parel in de omgeving worden. De gemeente heeft veel ambities voor het gebied. Toerisme en recreatie versterken, ecologische verbindingen maken, innovatieve sierteelt stimuleren, opwekken van energie, ver­stedelijking rondom de Oude Rijn en prioriteit voor langzaam verkeer. Het is een prachtig gebied met veel cultuurhistorie en archeologische opgravingen. Maar zoals het meer nu is ingericht, is het erg versnipperd.

(jpg, 1.06 MB)
De gemeente maakte een nota van uitgangspunten voor de directe omgeving van het Valkenburgse meer, het gebied Zijlhoek/De Woerd en de Tjalmastrook aan de noord-oostkant van de N206.

De gemeente zal de komende jaren een nieuw bestemmingsplan maken voor het Valkenburgse meer en omgeving. Daarvoor is allereerst een nota van uitgangspunten geschreven. Dat is een analyse van het gebied en van beleidsplannen, aangevuld met doelen en ambities. De gemeente bereidt nu een gebiedsvisie voor. Hierin staat straks met teksten en kaarten aangegeven waar ruimte is voor groen, bebouwing of water.

Meningen en wensen van bewoners en ondernemers

Bij het schrijven van de concept nota van uitgangspunten heeft de gemeente geluisterd naar omwonenden en bedrijven. Tijdens participatiebijeenkomsten konden zij aangeven wat ze sterk en zwak vinden aan het huidige gebied, en wat hun dromen en nachtmerries zijn voor de toekomst. Ook bij het opstellen van de gebiedsvisie in 2021 zal de gemeente participatie organiseren.

Stand van zaken gebiedsvisie

Het participatietraject voor de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, dat gepland was in het 2e kwartaal van 2021, zal waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden. De gemeente laat eerst enkele onderzoeken uitvoeren die moeten aantonen wat wel en niet mogelijk is in de deelgebieden. Zoals: een mobiliteitsonderzoek, een vooronderzoek van de milieueffectrapportage (MER) en een onderzoek naar mogelijkheden voor woningbouw en de recreatie. Meestal vinden die onderzoeken pas plaats nadat een gebiedsvisie is afgerond. De gemeente draait de volgorde om, om te voorkomen dat er straks een ideaalbeeld voor het gebied gekozen wordt, dat later niet uitvoerbaar blijkt te zijn.

In het najaar van 2021 informeren wij u graag over de stand van zaken en nodigen we u uit om mee te denken over de gebiedsvisie. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, stuurt u dan gerust een email aan projectleider Francisco Grant, f.grant@katwijk.nl.  

Naar het overzicht