RijnlandRoute

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute is een project van provincie Zuid-Holland, waarin het Rijk, de verschillende gemeentes en de Regio Holland Rijnland adviseren en samenwerken. De RijnlandRoute wordt betaald door het rijk, provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten (via het Regionale Investeringsfonds RIF).

De aanleg van de RijnlandRoute is belangrijk voor een betere bereikbaarheid van Katwijk en de regio. Nu kan de oost-westverbinding de spits onvoldoende aan. Hierdoor rijdt er steeds meer sluipverkeer door Rijnsburg en Valkenburg. Ook komen er in de toekomst meer woningen en bedrijven. Zonder maatregelen komt het verkeer dan regelmatig vast te staan. Dit is niet goed voor de bedrijven en de werkgelegenheid in de regio.

De aanleg van de Rijnlandroute gebeurt in 3 delen:

 • het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West  
 • Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk
 • Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

De aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute is in 2017 gestart. Naar verwachting wordt de gehele RijnlandRoute in 2022 opgeleverd.

Aanleg tracé Tjalmaweg

Boskalis gaat de komende jaren de Tjalmaweg vanaf de Torenvlietbrug tot aan de N441 verbreden en deels verdiepen, nieuwe op- en afritten aanleggen, een aansluiting maken op de Voorschoterweg en de Noordelijke Parkzone ontwerpen en aanleggen. Het komende half jaar maakt Boskalis het definitieve ontwerp en vindt er participatie plaats voor de inrichting van de Noordelijke Parkstrook en de nieuwe rotonde in de Voorschoterweg. Ook worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Meer informatie en impressies van de nieuwe situatie vindt u hier.

Tijdelijke verlegging

Om de bereikbaarheid tijdens de aanleg van de nieuwe weg te garanderen, is het noodzakelijk een tijdelijke weg aan te leggen. In het plan van Boskalis komt deze weg ten noorden van de huidige N206, richting de huizen van Valkenburg. Omdat er veel vragen en zorgen vanuit de omgeving kwamen over dit plan, heeft de gemeente de provincie gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieven voor deze tijdelijke verlegging. Kijk hier voor meer informatie en het onderzoeksrapport.

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de uitkomsten besloten niet af te kunnen wijken van de noordelijke variant. Wel is extra geld uitgetrokken voor hinderbeperkende maatregelen. Hier vindt u meer informatie. Het Katwijkse college van B&W heeft op 24 april het besluit genomen de omgevingsvergunning voor de tijdelijke weg te verlenen. De vergunning heeft van 8 mei tot 18 juni ter inzage gelegen. Er zijn vanuit de omgeving 345 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn zorgvuldig getoetst, maar hebben inhoudelijk niet geleid tot afwijzen van de vergunningaanvragen. Op 28 juli heeft het college van B&W daarom besloten de gevraagde omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg definitief te verlenen. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de afhandeling van hun zienswijze hebben beroep ingesteld bij de Raad van State. De uitspraak wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. 

Gebruik Beaumix

In het werk langs de Tjalmaweg gebruikt aannemer Boskalis onder andere Beaumix als bouwstof. In de omgeving van de Tjalmaweg leven veel vragen over het gebruik van Beaumix. Het materiaal dat langs de Tjalmaweg wordt gebruikt, voldoet aan de gestelde normen. Op de website over de RijnlandRoute vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over Beaumix en de antwoorden daarop. Binnenkort kunt u daar ook de keuringsrapporten bekijken. U kunt het rapport inzien (pdf, 12,73 MB) van het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Aanleg hoofdcontract

De aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute – het zogenaamde hoofdcontract – is door de provincie Zuid-Holland gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Comol5 is op 14 maart 2017 gestart met de aanleg. Het hoofdcontract bestaat uit:

 • de reconstructie aansluiting Leiden West
 • verbreding A44 naar 2 x 2 banen in beide richtingen tussen Leiden West en het nieuwe knooppunt Ommedijk
 • het nieuwe knooppunt Ommedijk A44 - N434
 • de regionale stroomweg N434 met verdiepte ligging, aquaduct en boortunnel
 • het nieuwe knooppunt Hofvliet (A4 - N434)
 • het verlengen van de huidige parallelstructuur A4
 • het verbreden van de A4 naar 2 x 4 banen tussen N14 en het knooppunt Hofvliet

Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van dit deel van de weg. De provincie heeft met de betrokken gemeentes voor het hoofdcontract een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. 

Kijk voor actuele informatie op www.comol5.nl.

Esthetisch Programma van Eisen

De RijnlandRoute loopt door verschillende gemeentes en wordt in 3 delen en misschien door 3 verschillende aannemerscombinaties uitgevoerd. Om eenheid in het ontwerp, de kwaliteit en de uitstraling voor het hele tracé te krijgen, wordt per uitvoeringsdeel een Esthetisch Programma van Eisen vastgesteld. In het EPvE staan afspraken over bijvoorbeeld de vormgeving van tunnels, viaducten en geluidschermen. Op basis van het EPvE wordt het werk van de aannemer uiteindelijk beoordeeld. Het EPvE wordt voor Katwijk een aanvulling op de Welstandsnota Katwijk 2012. Dit betekent dat de Stadsbouwmeester vergunningaanvragen in het kader van de RijnlandRoute aan het EPvE gaat toetsen. Het EPvE voor het hoofdcontract en voor de Tjalmaweg zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

Bomenkap en -compensatie

Om ruimte te maken voor de aanleg van de RijnlandRoute moeten langs de Tjalmaweg 430 bomen (vergunningsplichtig) en 363 kleinere bomen en struiken gekapt worden. Om deze kap te compenseren, heeft de provincie in overleg met de gemeente een bomencompensatieplan (pdf, 22 MB) opgesteld. In dit plan staan de  landschappelijke inpassing van de weg en verhoging van de kwaliteit van het groen centraal. In totaal plant de provincie 460 nieuwe bomen aan. Verder worden de taluds tegen de geluidschermen en bij de viaducten over de Tjalmaweg deels beplant met bloesemdragende struiken en ingezaaid met bloemrijk gras. Langs de wanden bij de verdiepte ligging van de weg en tegen de geluidschermen worden ruim 25.000 klim- en hangplanten geplant met als doel de weg en schermen zo groen als mogelijk in te passen. 

Waar komt de RijnlandRoute te liggen?

De RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. Vanaf de Oostvlietpolder loopt de weg onder de Vliet en Voorschoten door een tunnel. Bij Leiden gaat de tunnel over in een verdiepte ligging om bij Maaldrift aan te sluiten op de A44. Deze wordt verbreed tot 2 keer 4 rijstroken in de richting van het knooppunt bij Leiden-West. De aansluiting van de A44 op de N206 wordt aangepast. Het laatste deel van de RijnlandRoute is de verbreding van de Ir. Tjalmaweg richting Katwijk tot aan de aansluiting met de N441. De Tjalmaweg krijgt 2 ongelijkvloerse aansluitingen om Projectlocatie Valkenburg te ontsluiten.

Om de aanleg van de RijnlandRoute mogelijk te maken heeft de provincie op 10 december 2014 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Voor het deel van de RijnlandRoute dat over rijksgronden loopt, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 18 december 2014 2 Tracébesluiten (TB) vastgesteld:

 • 1 voor het deel van de RijnlandRoute dat over de A4 loopt.
 • 1 voor het deel van de RijnlandRoute dat over de A44 loopt.

Het PIP en de TB's zijn te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan.

Informatiecentrum RijnlandRoute

Het informatiecentrum van de RijnlandRoute is dé plek waar alle informatie over het project samenkomt. Hier kunt u zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute, hoe de weg er straks uitziet, en over bouwmethoden en techniek. Kijk voor meer informatie, openingstijden en route op de website van de provincie Zuid-Holland.

Vragen over de RijnlandRoute?

Aannemer Boskalis werkt aan (de voorbereidingen van) de aanleg van de RijnlandRoute op het tracédeel Ir. G. Tjalmaweg in Valkenburg. Boskalis verzorgt hiervoor zelf de bouwcommunicatie over de geplande werkzaamheden. Informatie over het project RijnlandRoute vindt u op de provinciale website www.rijnlandroute.nl

Heeft u specifieke vragen aan de gemeente over het werk of over het project? Dan kunt u ons makkelijk en snel bereiken via het mailadres rijnlandroute@katwijk.nl.

Klankbordgroep RijnlandRoute en HOV

Voor de projecten RijnlandRoute en Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een klankbordgroep opgericht. Het doel van de klankbordgroep is:

 • afstemmen wat er binnen de 2 projecten gebeurt.
 • het voorbereiden van communicatiemomenten.
 • voorbereiden van participatietrajecten voor de 2 projecten gezamenlijk of afzonderlijk.  

Daarnaast is de klankbordgroep een belangrijke graadmeter van wat de Katwijkse bevolking vindt van de projecten. 

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van:

 • alle wijkraden
 • de Katwijkse ondernemers
 • Dunavie
 • Comité Open Westerbaan

De klankbordgroep heeft elk kwartaal een overleg. Tijdens dit overleg wordt vooral het proces besproken. Wanneer het nodig is, organiseert de gemeente een thema-overleg. Tijdens dit thema-overleg reageert de klankbordgroep op een specifiek onderwerp.

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Voor de projecten RijnlandRoute, HOV en Zeewegviaduct overlegt de gemeente ook met de werkgroep Verkeer & Veiligheid. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. De werkgroep heeft geen vaste vergadermomenten maar komt bij elkaar wanneer advies van deze groep nodig is.

Digitale nieuwsbrief Katwijk Bereikbaar

Wilt u op de hoogte blijven van de bereikbaarheid van Katwijk? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief:

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RijnlandRoute? Of over de andere projecten die Katwijk beter bereikbaar maken? Kijk dan op:

Naar het overzicht