Herinrichting Lupine Rijnsburg

Categorieën

  • Woonomgeving
  • Rijnsburg

In het najaar van 2024 gaat we verschillende werkzaamheden uitvoeren in Lupine in Rijnsburg. Er wordt onder andere gewerkt aan de regenwaterafvoer, parkeervakken en groenvoorzieningen.

Bekijk het ontwerp (pdf, 659 KB)

  • Er wordt een drainagetransportriool (DT-riool) aangelegd naast het bestaande gemengde rioolstelsel. Regenwater gaat dan niet meer naar de afvalwaterzuivering, maar wordt op het oppervlaktewater geloosd.
  • Er wordt een regenwateraansluiting aangelegd naar het achterpad van de woningen Lupine 18 t/m16. Bewoners kunnen hun hemelwaterafvoer hier dan op eigen kosten op aansluiten.
  • De straat wordt meer ingericht als woonerf. De rijbaan komt op dezelfde hoogte te liggen als het voetpad en er komen verkeersdrempels. De straat past hierdoor beter bij de al bestaande woonerfverkeersborden.
  • De straatstenen en stoeptegels worden vervangen door nieuwe, gebakken stenen.
  • Er komen meer groenvakken.
  • Er komen meer groene parkeervakken.
  • Bomen die in slechte staat verkeren, vervangen door nieuwe bomen met een verbeterde ondergrond. Voor de te vervangen bomen is al een kapvergunning aangevraagd. Bezwaar maken tegen de kapvergunning kan tot dinsdag 16 januari 2024.

Opmerking bewoner: Inrit naar privé parkeerplaats (voortuin) vrijhouden. B.V.D.

De inrit naar privé parkeervak is vrijgehouden.

Opmerking bewoner: Groene tegels voor in de parkeervakkken verschikkelijk, met vorst gaan we glijden en het ziet er armoedig uit na verloop.

De groene parkeervakken brengen we aan met een verbeterde ondergrond voor een meer uniform groenbeeld en verzorgder aanblik. Dit komt voort uit beleid van de gemeente. We passen dit in de hele gemeente toe. Het risico op uitglijden is niet verhoogd.

Opmerking bewoner: Denk aan nr 17, zij mag haar auto op de stoep parkeren!

Er is in het nieuwe ontwerp geen extra groen aangelegd op het voetpad. Mevrouw kan dus blijven parkeren, maar wordt wel verzocht een mindervalidenparkeerplaats aan te gaan vragen.

Opmerking bewoner: De poort tussen Siegenlaan en Lupine zijn geen kolken geplaatst bij de bouw. Zouden die geplaatst kunnen worden. Nu bij regen loopt het water de huizen in.

Er is opnieuw naar de ligging van de kolken gekeken. Waar nodig zijn kolken verschoven of bijgeplaatst.

Opmerking bewoner: Graag rondom een richting.

Na overleg met de wegbeheerders en team Mobiliteit is besloten geen eenrichtingsverkeer toe te passen.

Opmerking bewoner: Siegenlaan is niet uitgenodigd voor bewonersbijeenkomst. (Van de Zeeliedenbuurt).

Dit is doorgegeven aan het projectteam van de Zeeliedenbuurt.

Opmerking bewoner: Tegen grasbetontegel.

Zie eerdere opmerking over groenparkeervakken.

Opmerking bewoner: Onderzoek of extra parkeervak mogelijk is in plaats van groen.

Er zijn 4 extra parkeerplaatsen aangebracht.

Opmerking bewoner: Onderzoeken of het terugplaatsen van verdwenen bomen mogelijk is.

Door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond kunnen we op die plekken geen bomen terugplanten.

Opmerking bewoner: Bij toevoegen groenstrook als afscheiding, rekening houden met groenblijvende planten zonder doorns.

Er worden geen groenstroken als afscheiding geplaatst. Hier is geen ruimte voor in de ondergrond. De nieuwe groenvakken die wel worden aangebracht, krijgen inderdaad groenblijvende planten zonder doorns.

Opmerking bewoner: In dit achterpad missen kolken. Deze zijn tijdens de bouw niet aangelegd. Wie is eigenaar van dit pad? Mogelijk samenwerken met bewoners.

Het achterpad is van de eigenaren van de woningen die aan het pad grenzen. De eigenaren dienen hier dus zelf kolken en leidingen aan te brengen. De gemeente legt aan beide einden van het pad een leiding waar op aangesloten kan worden.

Opmerking bewoner: In verband met busjes in combinatie met de breedte van de Siegenlaan, is de wens uitgesproken deze in/uitrit te verlengen.

Het verlengen van de inrit is meegenomen in project Zeeliedenbuurt.

Opmerking bewoner: Tijdens de bewonersavond is gevraagd naar de mogelijkheid om hier parkeervakken te creëren. t.h.v. nr 12 en 14

Hier kunnen geen parkeervakken gecreëerd worden. Dit gaat ten koste van de groenstrook en bomen.

Opmerking bewoner: Graag nagaan wat het beleid is met betrekking tot fietsen parkeren. Weinig ruimte voor fietsen. Bijvoorbeeld fietsnietjes?

Er worden geen fietsnietjes geplaatst. Er is voldoende ruimte om fietsen op de voetpaden te parkeren.

Planning

Het ingenieursbureau maakt een bestek (een technische omschrijving) van de uit te voeren werkzaamheden. In mei 2024 wordt dit bestek aanbesteed. Dan kunnen aannemers zich inschrijven om het werk te maken. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in het najaar starten.