Omgevingsplan

Wat is een omgevingsplan?

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. Iedere gemeente in Nederland heeft dan één omgevingsplan. Daarin staan juridische regels. In het omgevingsplan regelt de gemeente de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen wij de omgeving om u heen. Zoals gebouwen, wegen, water, natuur, bodem, lucht, geur of geluid.

Het omgevingsplan gaat over activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Zoals de bouw van een bedrijf. Het regelt het evenwicht tussen het gebruik van een gebied en de bescherming ervan. Zo mag een bedrijf het gebied gebruiken. Maar de organisatie moet ook zorgen dat de lucht en het water eromheen schoon blijft.  

Voor 1 januari 2024 stonden de juridische regels in allerlei verschillende plannen. Nu vervangt het omgevingsplan bijvoorbeeld alle bestemmingsplannen van de gemeente Katwijk. Maar ook andere plannen zoals crisis- en herstelwetplannen of beheersverordeningen. Beheersverordeningen zijn te vergelijken met bestemmingsplannen. 

Bovendien heeft het omgevingsplan 300 Rijksregels en gemeentelijke verordeningen. Bijvoorbeeld de erfgoedverordening die waardevolle cultuur uit het verleden beschermt. In een verordening staan juridische regels die gelden voor iedereen binnen een gemeente. U vindt het omgevingsplan op de website Omgevingsloket. U vult daar het adres in om te zien welke regels gelden. 

Aanpassingen in het omgevingsplan

Naast de bestaande juridische regels worden ook nieuwe regels gemaakt voor het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de bouw van een flat niet mag volgens de geldende regels. Het omgevingsplan moet dan worden aangepast zodat de bouw wel mag. 

Wij kunnen niet zomaar het omgevingsplan aanpassen. Daarvoor moet de gemeente een verplicht proces volgen. Wij noemen een aanpassingen van het omgevingsplan een omgevingsplanwijziging. 

Wijzigingen omgevingsplan in ontwikkeling

Ontwerp wijziging omgevingsplan (zienswijze)
U kunt op dit moment een reactie geven op deze wijziging van het omgevingsplan.

Ontwerp wijziging omgevingsplan (zienswijze verlopen)
U kunt geen reactie meer geven op de ontwerpwijziging van het omgevingsplan. De periode waarbinnen dat kon, is voorbij. De ontwerpwijziging is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Of het is wel vastgesteld, maar nog niet bekendgemaakt.

Vastgestelde wijziging omgevingsplan waarop beroep mogelijk is
U kunt op dit moment een reactie geven op deze vastgestelde wijziging van het omgevingsplan. Uw reactie heet een ‘beroepschrift’.

Animatie omgevingsplan en afwegingsruimte

Het omgevingsplan is tijdelijk

Het omgevingsplan is tijdelijk omdat er nog grote delen met juridische regels uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en andere verordeningen bij komen. Ook verplaatsen we de regels uit Bestemmingsplannen en verordeningen over naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan passen we per gebied aan. Daar hebben we tot 1 januari 2032 de tijd voor.

Waarom wordt het omgevingsplan aangepast?

Om verschillende redenen wordt het omgevingsplan aangepast. Dat heet het wijzigen van het omgevingsplan. Als voorbeeld: er mogen volgens het omgevingsplan geen nieuwe woningen worden gebouwd op een leegstaand bedrijventerrein. Als we dit willen toestaan moeten de regels in het omgevingsplan worden gewijzigd. De gemeente maakt eerst bekend dat we van plan zijn om het omgevingsplan te wijzigen en waarom. Dat doen we bijvoorbeeld in het digitale Gemeenteblad via officiëlebekendmakingen.nl en in de Katwijksche Post en De Rijnsburger. Hierin moet de gemeente ook vertellen hoe de participatie is geregeld. Participatie wil zeggen dat de gemeente de wijzigingen samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil bekijken. Want zij gaan er mogelijk iets van merken. Als de wijziging is gemaakt kunt u het bekijken en erop reageren. Hoe en wanneer kunt u lezen in de Katwijksche Post en de Rijnsburger en op onze website. De gemeente en andere deskundigen onderzoeken de ontvangen reacties. We bekijken of en hoe we de wijziging van het omgevingsplan aanpassen. Als dat klaar is, heet de wijziging een ontwerpwijziging. In de Katwijksche Post, De Rijnsburger, op officiëlebekendmakingen.nl en op onze website maken wij bekend hoe en wanneer u kunt reageren op de ontwerpwijziging. Uw reactie heet een ‘zienswijze’.

Veelgestelde vragen

Nadat door participatie inwoners en organisaties zijn gevraagd naar hun mening, ligt er uiteindelijk een kant en klaar plan. De gemeente noemt dit een ontwerpwijziging omdat het nog niet definitief is.

De gemeente wil graag eerst dat inwoners en organisaties iets van deze ontwerpversie kunnen vinden. U krijgt daarom de mogelijkheid om erop te reageren. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. In de krant en op officielebekendmakingen.nl (het digitale gemeenteblad) wordt bekend gemaakt hoe en wanneer u kunt reageren. U heeft volgens de wet 6 weken de tijd om te reageren.

De binnengekomen zienswijzen op de ontwerpwijziging van het omgevingsplan worden bekeken. Een zienswijze is uw reactie op de wijziging van het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders weegt de voor- en nadelen van de zienswijzen en welke gevolgen dit heeft voor inwoners en de omgeving. Het kan voor komen dat de ontwerpwijziging hierdoor nog wordt gewijzigd. Het college bekijkt of en hoe de ontwerpwijziging wordt aangepast en zet dit in een nota van beantwoording zienswijzen. Dat is onderdeel van het voorstel aan de gemeenteraad voor het vaststellen van de wijziging van het omgevingsplan.

Als u een zienswijze hebt gestuurd, dan krijgt u een uitnodiging voor de meningsvormende raadsvergadering van het college. Want voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, wil de raad eerst zijn mening vormen. U kunt tijdens deze vergadering persoonlijk uw zienswijze uitleggen. In een volgende raadsvergadering  neemt de gemeenteraad het definitieve besluit. Gaat de gemeenteraad akkoord met het wijzigingsbesluit? Dan is de wijziging van het omgevingsplan vastgesteld.

Als u een zienswijze hebt ingediend én u bent het niet eens met het wijzigingsbesluit dan kunt u nogmaals reageren. Uw reactie heet dan een 'beroepschrift'. Voor het indienen ervan krijgt u 6 weken de tijd. Dat heet de ‘beroepstermijn’.

De informatie over wanneer en hoe u beroep kan indienen, krijgt u in een brief van de gemeente. U stuurt uw beroepschrift naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. De ‘beroepstermijn’ is heel belangrijk. Komt uw beroepschrift daar niet binnen de beroepstermijn binnen, dan wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. U kunt wel binnen de beroepstermijn een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u aankondigt dat u uw reden voor beroep later opstuurt. De Raad van State vertelt u in de ontvangstbevestiging tot wanneer dat kan.

Niet iedereen kan zomaar zonder eerder ingediende zienswijze een beroepschrift sturen naar de Raad van State als de wijziging is vastgesteld. Het wijzigingsplan moet wel echt gevolgen hebben voor u, uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of als er iets verandert in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’.

U leest op officielebekendmakingen.nl, in de Katwijksche Post, de Rijnsburger en op de gemeentelijke website hoe en wanneer u kunt reageren.