Snippergrond

Snippergrond zijn stroken openbare grond van maximaal 75 m², die grenzen aan uw tuin, huis of erf. Deze stroken grond zijn eigendom van de gemeente. Als inwoner kunt u deze stroken gemeentegrond kopen. Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van uw tuin of uitbouw van uw woning.

Gebruik gemeentegrond

Het komt regelmatig voor dat inwoners gebruikmaken van snippergrond. In sommige gevallen zijn er afspraken gemaakt over dit gebruik. Deze afspraken zijn vastgelegd in verschillende soorten overeenkomsten. Het komt ook voor dat inwoners snippergrond gebruiken zonder toestemming van de gemeente. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een schutting waarbij een deel van de openbare ruimte bij de tuin wordt betrokken. Soms zijn bewoners zich niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. Daarnaast is het voor sommige bewoners onduidelijk of een bepaald stuk grond beschouwd wordt als snippergrond.

Project Snippergrond

Om het gebruik van snippergrond te reguleren, is het project Snippergrond gestart. De gemeente heeft geïnventariseerd welke stukken grond als gemeentegrond worden beschouwd. Heeft u een stuk snippergrond dat grenst aan uw woning wat u wilt gebruiken of al gebruikt? Dan krijgt u de kans om deze grond te kopen. Dit geldt ook voor bewoners die snippergrond huren op basis van oude afspraken. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen die gemeentegrond wil gebruiken of al gebruikt op dezelfde manier behandeld wordt. De gemeente neemt contact op met bewoners die hiervoor in aanmerking komen. Binnenkort starten we in de kern Rijnsburg, in 2022 zijn inwoners uit de kernen Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee benaderd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over snippergrond? Bekijk dan onderstaand overzicht van veelgestelde vragen of neem contact op met het projectteam snippergrond via snippergrond@katwijk.nl of via (071) 406 50 00.

Veelgestelde vragen

Een klein stuk gemeentegrond van maximaal 75 m², direct grenzend aan een (woning)perceel, deel uitmakend van de openbare ruimte zonder openbare en structurele groenfunctie. Groenstroken die groter zijn dan 75 m² zijn geen snippergrond. Het is wel mogelijk dat een dergelijk perceel voor verkoop in aanmerking komt.

Voor de te verkopen snippergrond wordt voor percelen tot 50 m²de prijs vastgesteld op € 210 per m² kosten koper. Voor percelen groter dan 50 m² wordt de verkoopprijs vastgesteld via een externe taxatie. De genoemde verkoopprijzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld in de Nota Grondprijzen.

Dit betekent dat de bijkomende kosten voor rekening van koper komen. De bijkomende kosten kunnen bestaan uit:

  • de notariskosten
  • kadasterkosten
  • de overdrachtsbelasting
  • kosten voor het vestigen van zakelijke rechten
  • kosten voor onderzoek naar kabels en leidingen
  • kosten voor onderzoek naar de bodemkwaliteit.

De verkoopprijs voor snippergrond is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan afwijken is niet mogelijk.

Wilt u een snippergrond van de gemeente Katwijk kopen? Stuur een e-mail naar snippergrond@katwijk.nl of een brief naar: Gemeente Katwijk, t.a.v. projectteam snippergrond, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk aan Zee. In uw aanvraag dient u de volgende informatie aan te geven:

  • de locatie
  • het doel van de aankoop (bijvoorbeeld uitbreiding tuin of omdat uitgebouwd gaat worden)
  • het aantal m2
  • een situatietekening (bijv een foto of een kadastrale kaart) toevoegen, waarop duidelijk met arcering/omlijning staat aangegeven welk perceel snippergrond u precies wenst aan te kopen.

Heeft u reeds een aanvraag ingediend? De aangehouden aanvragen zullen in behandeling worden genomen.

Snippergrond komt niet altijd voor verkoop in aanmerking. Op de website van de gemeente vindt u een stroomschema voor het uitgeven van snippergrond.

De gemeentegrond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt.

Als u geen belangstelling heeft voor de aankoop van de gemeentegrond die u gebruikt dan zal de gemeente u vragen de grond terug te geven aan de gemeente. De grond moet schoon (zonder bestrating, beplanting, etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. Wij richten de grond dan weer opnieuw in.

Het uitgangspunt binnen de gemeente Katwijk is dat, indien mogelijk, de snippergrond enkel te koop wordt aangeboden.

Huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen. Wij gaan met de eigenaar van uw woning in gesprek of hij de gemeentegrond wil aankopen.

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. Indien u stelt dat u door verjaring eigenaar bent geworden van de gemeentegrond dient u zelf te bewijzen u de grond in bezit heeft genomen en dat u dit al meer dan twintig jaar doet. Daarvoor kunt u foto’s, video’s en ander beeldmateriaal naar de gemeente sturen. Bezit betekent dat u zich de gemeentegrond heeft toegeëigend. De bewijslast hiervoor ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt. Als dat zo is, dan werkt de gemeente mee aan het erkennen van de verjaring.

Dit is in principe niet mogelijk. We vinden het niet wenselijk dat bewoners gemeentegrond kopen wat niet direct aan het eigen perceel grenst. Alle situaties worden per geval bekeken. Als er meerdere bewoners grenzen aan dezelfde strook gemeentegrond, dan wordt contact opgenomen met alle bewoners. 

De bouwmogelijkheden zijn afhankelijk van de bestemming van deze grond. De snippergrond heeft vaak de bestemming ‘groen’ of ‘verkeer’. Het bebouwen van deze grond is dan volgens het bestemmingsplan vaak niet toegestaan. Als u op de gekochte strook grond wil bouwen, is hier vaak een vergunning voor nodig. Bij het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

De aankoop van snippergrond heeft geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in 2022. In 2023 wordt uw perceel opnieuw gewaardeerd aan de hand van de marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw woning. U betaalt dan meer.