Planschade

Als de gemeente een ‘ruimtelijk besluit’ neemt waar u schade van ondervindt, kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Het gaat hier dan om schade als inkomensderving of een waardevermindering van uw pand. U krijgt de tegemoetkoming alleen als het onredelijk is dat u de schade moet betalen en de schade niet op een andere wijze is vergoed.

Een voorbeeld: door een ‘ruimtelijk besluit’ kunnen we bijvoorbeeld een school bouwen op een plek waar eerst alleen plantsoen zou komen. Hierdoor kunnen de huizen van omwonenden last hebben van waardevermindering door bijvoorbeeld schaduwwerking en het veranderde uitzicht. In dit geval kunt u voor tegemoetkoming in aanmerking komen.

Hoe kunt u planschadevergoeding aanvragen?

Een aanvraag doet u door het formulier verzoek planschadevergoeding in te vullen. U dient het in bij het college van wethouders. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u een ‘recht’ aan de gemeente betalen. Dit recht bedraagt € 300,- per aanvraag. Als op uw aanvraag (geheel of gedeeltelijk) positief wordt beslist, krijgt u het geld terug. U moet de aanvraag indienen binnen vijf jaar nadat het betreffende ‘ruimtelijke besluit’ is genomen.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

Een aanvraag om een tegemoetkoming bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van het gevraagde bedrag. U moet de aanvraag indienen binnen vijf jaar nadat het betreffende ‘ruimtelijke besluit’ is genomen.
Waar moet het college bij het beoordelen van een aanvraag om een tegemoetkoming rekening mee houden ?

A. de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak

Kon u bij de koop van uw pand al weten dat er mogelijk planologische wijzigingen zouden komen, dan krijgt u geen tegemoetkoming. Dat is bijvoorbeeld het geval als toen u uw woning kocht een ‘ruimtelijk besluit’ in voorbereiding was. Het is daarom verstandig dat u goed op de hoogte bent van mogelijke planologische ontwikkelingen in uw (toekomstige) woon- en werkomgeving. Dit kunt u doen door onder andere wekelijks de bekendmakingen van de gemeente te lezen op deze website en op de gemeentelijke voorlichtingspagina.

B. de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken

Als de schade valt binnen het ‘normale maatschappelijke risico’ kunt u geen tegemoetkoming aanvragen. Dit houdt in:

  • inkomensderving: een gedeelte gelijk aan 2 % van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade;
  • vermindering van de waarde van uw pand: een gedeelte gelijk aan 2 % van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, tenzij de vermindering het gevolg is van:
    1. de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond, of
    2. op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bezwaar en beroep

Als u het met het besluit op uw aanvraag voor tegemoetkoming niet eens bent, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. De beslissing wordt dan heroverwogen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om beroep (Rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) in te stellen