Blijverslening

De Blijverslening wordt aangeboden door de SVn en biedt eigenaar-bewoners de mogelijkheid om een eigen woning in Katwijk aan te passen naar een levensloopgeschikte woning. Deze woning is zo gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een beperking.

De Blijverslening is een soort tweede hypotheek, waarbij u keuze heeft uit 2 type leningen. Hiermee kunt u de verbouwing voor de aanpassing van uw woning betalen als u onvoldoende spaargeld heeft.

De Blijverslening bestaat uit 2 type leningen

 1. Een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt: de lening kan consumptief worden verstrekt als het aan te vragen leningsbedrag minimaal €2.500,- en maximaal €10.000,- is; een consumptieve verstrekking van de Blijverslening is alleen mogelijk als één van de eigenaren jonger is dan 76 jaar;
 2. Een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt: de lening wordt ongeacht de leeftijd hypothecair verstrekt als het aan te vragen leningsbedrag minimaal €5.000,- en maximaal €20.000,- is. De lening mag nooit meer dan 15% van de WOZ-waarde van de woning betreffen. Een uitzondering is het plaatsen van een mantelzorgunit, dan wordt het maximaal aan te vragen leningsbedrag €35.000,-

Wie kan een Blijverslening aanvragen?

U bent als aanvrager 18 jaar of ouder, minimaal 1 jaar ingezetene van de gemeente Katwijk en eigenaar-bewoner van de betreffende woning, waarvoor de Blijverslening wordt verstrekt.
De Blijverslening is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 1. Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist; of
 2. Eigenaren-bewoners die hun woningen levensloopgeschikt willen maken.

Hoe kunt u de Blijverslening aanvragen?

U kunt de Blijverslening aanvragen via de SVn. Voor deze aanvraag heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Om deze te ontvangen stuurt u de offerte van uw plannen naar de gemeente. Dit kan via:

 • Het mailadres info@katwijk.nl t.a.v. BeleidsafdelingWonen;
 • Het postadres Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk;

Vervolgens wordt uw offerte getoetst aan de Verordening Blijverslening van de gemeente Katwijk. Wanneer uw plannen passen binnen de verordening zal de gemeente u een toewijzingsbrief toesturen. Hiermee kunt u vervolgens de Blijverslening aanvragen bij de SVn.

Voor meer informatie kunt u ook bellen naar het telefoonnummer (071) 406 50 00 en vragen naar Mevr. V. Ramkisor.

Blijverslening aanvragen via SVn

Voorwaarden voor het aanvragen van een Blijverslening

Om een Blijverslening aan te vragen, geldt een aantal voorwaarden:

 • De Blijverslening is beschikbaar voor de verbouwing van een bestaande woning in de gemeente Katwijk, waarvan de aanvrager minimaal 1 jaar eigenaar-bewoner is.
 • De aanleiding voor verbouwing (de noodzaak tot levensloopgeschikt of toegankelijkheidsaanpassingen) is pas na de koop van de woning ontstaan.
 • De verbouwing is nog niet begonnen of de aanpassingen zijn niet aangebracht, voordat de aanvraag voor de Blijverslening is ingediend.
 • De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.
 • Een aanvraag voor een Blijverslening wordt per brief ingediend en gaat onder opgave van:
  • de te treffen maatregelen
  • een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes en
  • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten binnen 1 jaar na verstrekking van de lening plaatsvinden.
 • Tot de mogelijk te nemen aanpassingen worden gerekend:
  • maatregelen om de eigen woning van de aanvrager levensloopgeschikt te maken. Tot die maatregelen worden aanpassingen aan woningen gerekend die voldoen aan de betreffende basiseisen van de WMO-toets voor indeling, maatvoering en het Wmo-beleid.
  • bouwkundige aanpassingen, zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, bijgevoegd bij de verordening Blijverslening gemeente Katwijk.

Berekening bedrag Blijverslening

 1. Bij een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt, is het aan te vragen leningsbedrag minimaal €2.500,- en maximaal €10.000,-;
 2. Bij een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt, is het aan te vragen leningsbedrag minimaal €5.000,- en maximaal €20.000,-. De lening mag nooit meer dan 15% van de WOZ waarde van de woning betreffen. Een uitzondering vormt het plaatsen van een mantelzorgunit, dan vormt het maximaal aan te vragen leningsbedrag €35.000,-.

De consumptieve en hypothecaire lening hebben een rentevaste periode van minimaal 10 jaar.  Vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250, -.

Hoogte en aflossing lening

Het bedrag dat u mag lenen wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen. Er wordt dan door de SVn berekend of u genoeg inkomen heeft om rente en aflossing te betalen.

Nadat u de offerte heeft geaccepteerd en de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling middels een bouwkrediet. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.

Bijkomende kosten

Wordt de Blijverslening hypothecair verstrekt dan bent u een vast bedrag voor afsluitkosten aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verschuldigd. Deze worden ingehouden op de Blijverslening. Daarnaast wordt de hypothecaire Blijverslening in de vorm van een hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de notaris u kosten in rekening brengt voor het vestigen van een hypotheek. En eventuele advieskosten van een financieel adviseur.

Aan een consumptieve Blijverslening zijn geen kosten verbonden, behalve eventuele advieskosten van een financieel adviseur.

Meer informatie

Of vraag uw geldverstrekker/tussenpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden van een Blijverslening. Hij of zij kan u helpen met een eventuele aanvraag.