Grondwateroverlast

Wat zijn de oorzaken van grondwateroverlast? Wat doet de gemeente? En: wat moet/kunt u er zelf tegen doen?

Melden grondwateroverlast

Wilt u overlast van grondwater melden? Neem dan contact op met Team Infrastructuur:

  • telefoon: (071) 406 50 00

Oorzaken grondwateroverlast

De mogelijke oorzaken van een hoge grondwaterstand:

Regenval

Regenval is een natuurlijke oorzaak van een hoge grondwaterstand. Vooral bij heftige en langdurige regenval kan de bodem het water niet meer absorberen.

Hoogteverschil of drooglegging

Hoe groter het verschil tussen het waterpeil in de sloot en de hoogteligging van het aangrenzende land, hoe meer ruimte er is om regenwater op te vangen in de bodem. Is het verschil tussen het waterpeil en het aangrenzende land klein, dan is er sneller kans op wateroverlast.

Inklinken

Eigenschap van veen is dat het blijft inklinken (zakken). Het lijkt dus alsof het grondwaterpeil stijgt. In werkelijkheid 'zakt' de bodem. Is uw huis gebouwd op veen, dan kunt u dus te maken krijgen met een 'stijgende' grondwaterspiegel.

Grondsoort

In Katwijk vinden we vanwege de Oude Rijn delta (de Oude Rijn monde vroeger hier uit in zee) verschillende grondsoorten, in hoofdzaak is er zand en klei en klei aanwezig. De ene grondsoort laat gemakkelijker water door dan de andere. Zo ontwatert klei slechter dan zand. Een hoog grondwaterpeil is het gevolg.

Afstand tot de sloot

Een teveel aan grondwater moet via de grond wegstromen naar de sloot. Legt het water een lange weg af, dan blijft er meer water achter in de grond. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil.

Nieuw riool

Na het vervangen van een oud, lekkend riool kan het grondwaterpeil onder uw huis stijgen. Het nieuwe riool is immers waterdicht en voert geen grondwater meer af. Het gevolg: een hogere grondwaterstand. Daarom wordt in zulke situaties bij vervanging een drainageleiding met het riool mee gelegd, waardoor de grondwaterstand niet stijgt.

Afkoppelen van hemelwater

In nieuwbouwwijken of bij wijkrenovatie wordt soms het regenwater van daken en wegen niet meer via het riool afgevoerd. Het regenwater loopt dan via een infiltratiesysteem in de bodem of afvoerbuis naar het oppervlaktewater. Het regenwater wat niet wordt opgevangen loopt via de tuin of weg direct de grond in. Gevolg kan zijn dat de grondwaterstand (tijdelijk) stijgt.

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente beheert het grondwaterpeil in de openbare ruimte. Eigenaren van percelen zijn zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van het perceel. Dat houdt in dat u alle nodige werkzaamheden in en rond uw huis zelf regelt en betaalt.

Verantwoordelijkheden huiseigenaar

Ontwatering perceel

Bij een hoge grondwaterstand zorgt u zelf voor de maatregelen om het overtollige grondwater naar de sloot of een ander systeem in de openbare ruimte af te voeren. Dat noemen we 'ontwateren'. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van een drainagesysteem. Belangrijk is dat u hiermee geen houten funderingen droogzet. Dit kan namelijk leiden tot paalrot waardoor verzakkingen kunnen optreden.

Ophogen

Bij oplevering van uw huis is het metselwerk afgewerkt tot het omringende tuin- of straatniveau. Wanneer u onafgewerkt metselwerk kunt zien, is dat een teken dat de grond verzakt. U dient zelf uw tuin of straatwerk met aarde of zand op te hogen. Controleer bij verzakking of de aansluiting van uw regenpijp op het riool nog intact is.

Wat doet de gemeente?

Ontwatering openbare ruimte

Bij grondwateroverlast in de openbare ruimte kan de gemeente maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een drainagesysteem. Perceeleigenaren kunnen hierop aansluiten met een eigen afvoersysteem.

Afwatering

Last van water in uw kelder of kruipruimte? De gemeente voert het overtollige water af. U moet wel zelf het water omhoog pompen. Leg hiervoor een pijp vanuit het grondwater naar de straat. De gemeente sluit de pijp aan op een afvoer. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Regiefunctie

Bij grondwateroverlast op grotere schaal vervult de gemeente een regiefunctie. De gemeente neemt initiatief om een oplossing te vinden. Indien nodig werken we hierbij samen met andere partijen zoals de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap.

Toezicht

De gemeente wil in de eerste plaats voorkomen dat grondwaterproblemen ontstaan. Daarom houden we toezicht bij het bouw- en woonrijp maken van nieuwe wijken. We letten daarbij op het gebruik van goed drainerend zand, aanleg van drainagesystemen en de aanwezigheid van voldoende sloten.

Meer informatie

Met al uw vragen over grondwater kunt u terecht bij de gemeente. De gemeente onderzoekt uw klacht en kijkt wat de mogelijke oplossingen zijn.

Voorkom grondwateroverlast

Onderhoud

Goed geconstrueerde en onderhouden woningen hebben geen last van hoge of lage grondwaterstanden. Veel klachten ontstaan door achterstallig onderhoud. Zorg dat riolering en dakafvoeren in orde zijn. Zorg voor onderhoud en tijdige vervanging.

Controleer uw kruipruimte regelmatig op vocht

Vochtplekken in de kruipruimte tijdens een kurkdroge zomer? Dan is waarschijnlijk een water- of rioolleiding lek of beschadigd. Een hoger grondwaterpeil in de kruipruimte dan anders? Wellicht is de bodem van uw kruipruimte verzakt. Controleer daarom regelmatig uw kruipruimte op sporen van (te hoog) grondwater. Het is normaal dat uw kruipruimte in het voor- en najaar tijdens veel regen een tijdje vochtig is.

Verzamel uw eigen peilgegevens

Om meer te weten over de grondwaterstand op uw perceel kunt u een eenvoudig grondwatermeetpunt maken. Dat doet u door een gedeeltelijk geperforeerde buis in de bodem te plaatsen U kunt hiervoor het makkelijkst een PVC-buis gebruiken:

  • Bepaal globaal de diepte van de grondwaterstand op de plaats waar u de peilbuis wil zetten. Zorg voor een afgeschermde locatie. Zo wordt het meetpunt niet verstoord.
  • Zorg dat de buis minimaal 1 meter onder de grond zit.
  • Breng tot ongeveer 0,5 meter onder de grond perforatie in de buis aan zodat het grondwater goed kan toestromen.
  • Sluit de perforatie af door een nylonkous over de buis te trekken. Hierdoor kunnen er geen gronddeeltjes door de perforatie komen.
  • Boor een gat tot onder de grondwaterstand voor met een grondboor. Plaats de peilbuis zo veel mogelijk in het midden van het boorgat en vul het gat tot boven de perforatie aan met fijn grind of grof zand. Vul de rest aan met aarde.
  • Sluit de buis aan de bovenzijde af met een afneembare dop om te voorkomen dat er regenwater in de buis komt.
  • Meet steeds de grondwaterstand ten opzichte van de bovenkant van de buis. Hiermee krijgt u inzicht in het verloop van de grondwaterstand.
  • Meet regelmatig, bij voorkeur eens per 14 dagen of eens per maand. Noteer de gemeten waarden in een logboek. Wacht minimaal 1 week met het nemen van de eerste meting.

Wees alert op een lage grondwaterstand

Beginnen deuren en ramen te klemmen en sluiten zij minder goed? Ontstaan er scheuren in de muren? Dan kan er sprake zijn van een te lage grondwaterstand. Mogelijk zijn funderingen aangetast.

Heeft u twijfels, schakel dan direct een bouwkundig adviseur in om de kwaliteit van de fundering te onderzoeken.