(Grond)water

Water is belangrijk in Katwijk. Het moet schoon zijn en geen overlast geven.

Als het grondwaterpeil te veel stijgt, kan uw kelder of tuin onderlopen en overlast ontstaan. Bij een te laag grondwaterpeil droogt de grond uit, met mogelijk schade aan funderingen en muren als gevolg. Waterbeheer moet dat voorkomen.

Grondwateroverlast

Wat zijn de oorzaken van grondwateroverlast? Wat doet de gemeente? En: wat moet/kunt u er zelf tegen doen?

Waterbelasting

Werkzaamheden voor en aan het water kosten geld. U betaalt hiervoor belastingen aan het hoogheemraadschap. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt u namens het hoogheemraadschap ieder jaar een aanslag voor deze belasting:

Het hoogheemraadschap zorgt voor aanleg, beheer en onderhoud van onder andere watersystemen, dijken, kaden en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat kost veel geld. Omdat iedereen, inwoners én bedrijven, er baat bij heeft, betaalt iedereen mee aan het werk van het hoogheemraadschap.

Er zijn 2 soorten belasting:

  1. waterschapsomslag voor aanleg, beheer en onderhoud van watersystemen, dijken en kaden
  2. zuiveringsheffing voor het zuiveren van afvalwater

Wonen aan het water

Sloten en vaarten hebben een belangrijke functie: ze vangen overtollig water op, voeren het af en hebben daarmee een belangrijke functie in het voorkomen van wateroverlast.

Activiteiten zoals een steiger bouwen of oever ophogen, kunnen het beheer en onderhoud van de sloten ernstig belemmeren en daarom alleen onder voorwaarden toegestaan. Ook moet u in bepaalde gevallen de sloten onderhouden.

Meer informatie

De regels voor activiteiten in en langs het water vindt u op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland:

Waterbeheerplan en waterloket

Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk werken samen aan het waterplan. Het waterplan beschrijft afspraken over waterbeheer. Doel: droge voeten en schoon water houden.

Waterloket

Het waterloket zorgt ervoor dat u altijd een antwoord op uw vraag over (grond)water of riolering krijgt. Het maakt niet uit of u deze vraag aan ons of aan het Hoogheemraadschap stelt.

  • afkoppelingsprojecten