Indieningsvereisten principeverzoek

Een vooronderzoek (principeverzoek) geeft een indicatie over de haalbaarheid van een initiatief dat strijdig is met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan. Dit principeverzoek dient volgens bepaalde indieningsvereisten aangeleverd te worden via het formulier 'indienen principeverzoek'.

Checklijst

Motivatie van het verzoek

Motivatie waarom u het verzoek indient en wat het plan omvat (bijv. locatie, hoeveelheid woningen, type bedrijvigheid, kadastrale gegevens e.d.).

 • met daarbij aangegeven zowel de bestaande als de gewenste activiteit/ het gebruik:
  • Activiteit:
   •  Slopen
   •  Bouwen
   •  Renovatie
  • Gebruik:
   • Zelfde functie
   • Andere functie, namelijk ...
     
 • met daarbij aangegeven of er groen verwijderd wordt en zo ja, hoeveel en op welke locatie.

 

Wanneer er sprake is van een woningbouwontwikkeling moet aanvullend het volgende aangegeven te worden:

 • de gewenste doelgroep(en);
 • de verwachte huur en/of verkoopprijs (betaalbare woningbouw);
  • Sociale huur tot € 808,06 (prijspeil 2023)
  • Middeldure huur tot € 1.040 (prijspeil 2022)
  • Betaalbare koop tot € 350.750 (prijspeil 2022)
 • de totale gebruiksoppervlakte per woning.
Schets van de situatie

Schetsmatige situatietekening en aanzichten van de toekomstige situatie op schaal met daarop aangegeven:

 • het voorgenomen plan met afmetingen en situering van het bebouwd oppervlak;
 • inrichting van het buitenterrein (parkeerplaatsen, verhardingen, wijziging in houtopstand, inrit en ingangen met de daarbij horende BVO en hoogtematen);
 • fietsparkeerplekken dienen ingetekend te zijn, inclusief parkeerbalans van de fietsen en maatgevende tekeningen;
 • waar en hoe diep de bodem verstoord wordt.
De parkeerbalans

Een parkeerbalans conform het gemeentelijk beleidskader voor parkeren "Nota Parkeernormen 2020", zie ook Parkeernormen Portaal en Nota Parkeernormen_2020.

 1. Tabel met parkeernormen in bijlage 2, vanaf p. 23
 2. Theoretisch aantal parkeervoorzieningen bij oprit en garages: tabel p. 13
 3. Indien nodig bochtstralen bij vrachtverkeer
 4. Voorbeeld DALI uitritconstructie (png, 94 KB)

Afhankelijk van het plan wordt u gevraagd aanvullende informatie aan te leveren ten behoeve van de afhandeling van uw principeverzoek.

Het resultaat van het principeverzoek is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De uitkomst van een principeverzoek heeft in de regel een geldigheidsduur van 1 jaar. Bij een uitspraak over een principeverzoek is er nog geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk een bezwaarschrift in te dienen.

Succesvol:

Deze checklijst is een hulpmiddel bij uw principeverzoek. U kunt verder geen rechten ontlenen aan deze checklist. Indien u vragen heeft over of bij twijfel over de in te dienen gegevens kunt u contact opnemen met een van de klantadviseurs Wabo via 071 406 50 00.