Vrije busbaan R-net

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Katwijk Onderweg
  • Valkenburg
  • Katwijk aan den Rijn

Vrije busbaan R-net

Langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg en aansluitend door Duinvallei komt een vrije busbaan. Deze busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan. Het streven is de busbaan eind 2024 op te leveren en in gebruik te nemen. Dan zijn de eerste woningen van Valkenhorst opgeleverd. De busbaan is nodig omdat de verkeersdrukte op de N206 - onder andere door de bouw van Valkenhorst - zal toenemen, waardoor de bussen niet meer ongehinderd door zouden kunnen rijden. Totdat de busbaan klaar is, rijden de bussen mee over de bestaande N206.

Op 15 juli 2021 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het plan voor de busbaan. Krijg via dit filmpje een impressie van deze bijeenkomst.

Op 21 juni 2022 vond een eerste informatiebijeenkomst over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) plaats. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere informatie gegeven over het ontwerp van de busbaan, de inhoud van het Provinciaal Inpassingplan (PIP), de procedure, de planning en de mogelijkheid tot inspraak.

Het tracé voor de vrij liggende busbaan ter hoogte van Valkenhorst ligt vast. De busbaan loopt gelijk aan de N206 en komt aan de zuidkant van deze weg. Dit deel van de busbaan is opgenomen in het Provinciaal Inpassingplan (PIP) voor de Rijnlandroute. Onderdeel van dit tracé is de aanleg van een fiets-/voetgangersviaduct ter hoogte van de Oude Broekweg. De omgeving kan door middel van ontwerpateliers meedenken over het ontwerp van dit viaduct, inclusief de aanlanding aan de noordzijde in Valkenburg.

Eerste ontwerpatelier 23 september 2021

Het eerste ontwerpatelier over het nieuwe viaduct bij de Oude Broekweg was op donderdag 23 september 2021. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers meepraten over het schetsontwerp van het viaduct inclusief de ‘aanlanding’ in Valkenburg. Download de presentatie van deze bijeenkomst (pdf, 34 MB).

Tweede ontwerpatelier 28 oktober 2021

Tijdens het tweede ontwerpatelier op 28 oktober is verder gekeken naar het voorlopig ontwerp. Download hier de presentatie (pdf, 15 MB)van deze bijeenkomst. Ook kunt u hier een filmpjebekijken met een impressie van de avond.

Derde ontwerpatelier 30 november 2021

Tijdens het derde ontwerpatelier op 30 november 2021 is het ontwerp gepresenteerd. Download de presentatie (pdf, 72 MB)van de bijeenkomst.

De geplande vrij liggende busbaan komt te liggen tussen de nieuwe wegaansluiting Valkenburg-Oost en de Zeeweg in Katwijk. De afgelopen tijd werkten gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland samen aan een onderzoek naar de optimale ligging van de busbaan vanaf de grens Valkenhorst en langs de Duinvallei.

Informatieavond 28 september 2021

Op dinsdag 28 september 2021 was een informatiebijeenkomst over de busbaan langs de Duinvallei. Aanwezigen kregen informatie over het tracé en de varianten, de planning en het participatieproces. Bekijk de impressie van deze bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst hier volledig terugkijken.

Informatieavond 14 december 2021

Op dinsdag 14 december vond een tweede informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de provincie een voorkeursvariant voor het tracé van de busbaan langs Duinvallei. Daarnaast werd meer verteld over de planning en het inspraakproces. Bekijk de presentatie van de online informatiebijeenkomst en de voorkeursvariant hier. De antwoorden op de vragen die na deze bijeenkomst zijn ontvangen, leest u hier (pdf, 273 KB)

Informatieavond 22 februari 2022

Op dinsdag 22 februari vond de derde informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de laatste stand van zaken rond het ontwerp en de te doorlopen procedures en inspraakmomenten. Ook was er een toelichting op de landschappelijke schetsen die er tot nu toe gemaakt zijn. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier (pdf, 3 MB) bekijken.

Meekoppelkansen

De gemeente en provincie hebben onderzocht wordt of er zogenaamde meekoppelkansen zijn. Dit zijn maatregelen die niet in het project zijn opgenomen, maar wel de kwaliteit of functionaliteit van het gebied verbeteren. Deze zijn gevonden in de versterking van de groenstructuur en in geluidswerende maatregelen aan de kant van Tranendal, allebei wensen die ook in het participatieproces naar voren kwamen. Deze maatregelen zullen in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen worden uitgewerkt.

Het plaatsen van geluidschermen langs de wijk Tranendal is een van de meekoppelkansen vanuit het project voor de vrije busbaan. De provincie Zuid-Holland en de gemeente investeren hier gezamenlijk in. Op 31 mei 2022 vond de eerste informatiebijeenkomst over de geluidschermen plaats. Samen met de deelnemers werd gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor de bouw van een geluidsscherm. De deelnemers konden hun voorkeuren aangeven. Ook werden de belanghebbenden geïnformeerd over de planning en het vervolg van het participatieproces. De tweede bijeenkomst volgt naar verwachting in september 2022.

Meer informatie over de geluidschermen Tranendal en verslagen van bijeenkomsten vindt u hier.

Ruimtelijke procedures/besluitvorming

Om de aanleg van de busbaan mogelijk te maken, maakt de provincie Zuid-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. De procedure voor het PIP ziet er als volgt uit:

  • Op 19 april 2022 heeft het college van B&W aangegeven de reactie van de gemeenteraad te willen horen op het inpassingsplan voor de busbaan, en het advies om het tunneltje bij de Nieuwe Duinweg te sluiten voor  autoverkeer
  • De gemeenteraad heeft de plannen informatief (21 april en 12 mei), oordeelsvormend (19 mei) en besluitvormend (1 juni) besproken. De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt
  • Het college heeft op 7 juni besloten het tunneltje Nieuwe Duinweg definitief voor autoverkeer af te sluiten. Dit besluit betrekt de provincie bij de uitwerking van de plannen
  • Het Ontwerp-PIP wordt in de tweede helft van 2022 vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Dan zal er een tweede informatiebijeenkomst over het PIP worden georganiseerd. Gedurende zes weken kunnen door iedereen zienswijzen worden ingediend
  • Het definitieve PIP zal in het eerste kwartaal van 2023 worden vastgesteld door Provinciale Staten. Na de beroepstermijn van 6 weken treedt het PIP in werking.

Meer informatie

Meer informatie over R-net en de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk leest u hier. Meer informatie over R-net in de kern van Katwijk vindt u hier.                    Heeft u specifieke vragen over de vrije busbaan? Stuur dan een e-mail naar rnet@pzh.nl.