Vrije busbaan R-net

Categorie├źn

 • Bereikbaarheid
 • Katwijk aan den Rijn
 • Valkenburg

Langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg en aansluitend door Duinvallei komt een vrije busbaan. Deze busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan.

De busbaan is nodig omdat de verkeersdrukte op de N206 - onder andere door de bouw van Valkenhorst - zal toenemen, waardoor de bussen niet meer ongehinderd door zouden kunnen rijden. Totdat de busbaan klaar is, rijden de bussen mee over de bestaande N206.

De planning van de aanleg van de busbaan is op dit moment onduidelijk, omdat er een beroepsprocedure bij de Raad van State is aangetekend. Naar verwachting is er half maart meer duidelijkheid over de planning.

Meer informatie over de busbaan en impressies van bewonersbijeenkomsten.

Meekoppelkansen

De gemeente en provincie hebben onderzocht wordt of er zogenaamde meekoppelkansen zijn. Dit zijn maatregelen die niet in het project zijn opgenomen, maar wel de kwaliteit of functionaliteit van het gebied verbeteren. Deze zijn gevonden in de versterking van de groenstructuur en in geluidswerende maatregelen aan de kant van Tranendal, allebei wensen die ook in het participatieproces naar voren kwamen. Deze maatregelen zullen in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen worden uitgewerkt.

Het plaatsen van geluidschermen langs de wijk Tranendal is een van de meekoppelkansen vanuit het project voor de vrije busbaan. De provincie Zuid-Holland en de gemeente investeren hier gezamenlijk in. De omgeving is tijdens een aantal bijeenkomsten betrokken bij de keuze voor een geluidsscherm.

Meer informatie over de geluidschermen Tranendal en verslagen van bijeenkomsten.

Ruimtelijke procedures/besluitvorming

Om de aanleg van de busbaan mogelijk te maken, maakt de provincie Zuid-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. De procedure voor het PIP ziet er als volgt uit:

 • Op 19 april 2022 heeft het college van B&W aangegeven de reactie van de gemeenteraad te willen horen op het inpassingsplan voor de busbaan, en het advies om het tunneltje bij de Nieuwe Duinweg te sluiten voor  autoverkeer
 • De gemeenteraad heeft de plannen informatief (21 april en 12 mei), oordeelsvormend (19 mei) en besluitvormend (1 juni) besproken. De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt
 • Het college heeft op 7 juni 2022besloten het tunneltje Nieuwe Duinweg definitief voor autoverkeer af te sluiten. Dit besluit betrekt de provincie bij de uitwerking van de plannen
 • Het Ontwerp-PIP lag van 9 november tot en met 20 december 2022 ter inzage. Gedurende deze periode waren alle stukken in te zien en kon iedereen een zienswijze indienen. Op 22 november 2022 werd een informatiebijeenkomst over het PIP georganiseerd in het gemeentehuis van Katwijk
 • Als gevolg van de aangescherpte stikstofregels moest er aanvullend milieuonderzoek worden gedaan. Hiervoor is eerst een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld. Hierin is vastgelegd wat er onderzocht moest worden en op welke manier. Deze NRD is op 14 februari 2023 door GS vrijgegeven voor inspraak, en heeft tussen 20 februari en 2 april 2023 ter inzage gelegen.
 • Op basis van de NRD is een milieu-effectenrapport (MER) opgesteld. Ook is het PIP op een aantal zaken aangevuld. Het MER en het aangevulde PIP hebben van 22 juni tot en met 2 augustus 2023 ter inzage gelegen.
 • Gedeputeerde Staten hebben het MER en het PIP op 31 oktober 2023 vastgesteld. Provinciale Staten hebben de stukken op 13 december 2023 definitief vastgesteld. De stukken lagen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Gedurende deze periode kon beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State en er is een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter. 
 • Als de plannen onherroepelijk zijn, kan de uitvoering starten. 

Meer informatie

Meer informatie over R-net en de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk leest u hier. Heeft u specifieke vragen over de vrije busbaan? Stuur dan een e-mail naar rnet@pzh.nl.