Vrije busbaan R-net

Categorieën

 • Bereikbaarheid
 • Katwijk Onderweg
 • Valkenburg
 • Katwijk aan den Rijn

Vrije busbaan R-net

Langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg en aansluitend door Duinvallei komt een vrije busbaan. Deze busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan. Het streven is de busbaan medio 2025 op te leveren en in gebruik te nemen. Dan zijn de eerste woningen van Valkenhorst opgeleverd. De busbaan is nodig omdat de verkeersdrukte op de N206 - onder andere door de bouw van Valkenhorst - zal toenemen, waardoor de bussen niet meer ongehinderd door zouden kunnen rijden. Totdat de busbaan klaar is, rijden de bussen mee over de bestaande N206.

Meer informatie over de busbaan en impressies van bewonersbijeenkomsten.

Het tracé voor de vrij liggende busbaan ter hoogte van Valkenhorst ligt vast. De busbaan loopt gelijk aan de N206 en komt aan de zuidkant van deze weg. Dit deel van de busbaan is opgenomen in het Provinciaal Inpassingplan (PIP) voor de Rijnlandroute. Onderdeel van dit tracé is de aanleg van een fiets-/voetgangersviaduct ter hoogte van de Oude Broekweg. De omgeving kon door middel van ontwerpateliers meedenken over het ontwerp van dit viaduct, inclusief de aanlanding aan de noordzijde in Valkenburg.

Meer informatie over dit viaduct en de ontwerpateliers.

De geplande vrij liggende busbaan komt te liggen tussen de nieuwe wegaansluiting Valkenburg-Oost en de Zeeweg in Katwijk. De afgelopen tijd werkten gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland samen aan een onderzoek naar de optimale ligging van de busbaan vanaf de grens Valkenhorst en langs de Duinvallei.

Meer informatie over het ontwerp, de informatiebijeenkomsten en planning.

Meekoppelkansen

De gemeente en provincie hebben onderzocht wordt of er zogenaamde meekoppelkansen zijn. Dit zijn maatregelen die niet in het project zijn opgenomen, maar wel de kwaliteit of functionaliteit van het gebied verbeteren. Deze zijn gevonden in de versterking van de groenstructuur en in geluidswerende maatregelen aan de kant van Tranendal, allebei wensen die ook in het participatieproces naar voren kwamen. Deze maatregelen zullen in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen worden uitgewerkt.

Het plaatsen van geluidschermen langs de wijk Tranendal is een van de meekoppelkansen vanuit het project voor de vrije busbaan. De provincie Zuid-Holland en de gemeente investeren hier gezamenlijk in. De omgeving is tijdens een aantal bijeenkomsten betrokken bij de keuze voor een geluidsscherm.

Meer informatie over de geluidschermen Tranendal en verslagen van bijeenkomsten.

Ruimtelijke procedures/besluitvorming

Om de aanleg van de busbaan mogelijk te maken, maakt de provincie Zuid-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. De procedure voor het PIP ziet er als volgt uit:

 • Op 19 april 2022 heeft het college van B&W aangegeven de reactie van de gemeenteraad te willen horen op het inpassingsplan voor de busbaan, en het advies om het tunneltje bij de Nieuwe Duinweg te sluiten voor  autoverkeer
 • De gemeenteraad heeft de plannen informatief (21 april en 12 mei), oordeelsvormend (19 mei) en besluitvormend (1 juni) besproken. De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt
 • Het college heeft op 7 juni besloten het tunneltje Nieuwe Duinweg definitief voor autoverkeer af te sluiten. Dit besluit betrekt de provincie bij de uitwerking van de plannen
 • Het Ontwerp-PIP lag van 9 november tot en met 20 december 2022 ter inzage. Gedurende deze periode waren alle stukken in te zien en kon iedereen een zienswijze indienen. Op 22 november 2022 werd een informatiebijeenkomst over het PIP georganiseerd in het gemeentehuis van Katwijk
 • Als gevolg van de aangescherpte stikstofregels moet er aanvullend milieuonderzoek worden gedaan. Hiervoor wordt eerst een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat er onderzocht wordt en op welke manier. Deze NRD is op 14 februari 2023 door GS vrijgegeven voor inspraak, en ligt van 20 februari tot en met 2 april ter inzage.
 • Op basis van de NRD wordt een milieu-effectenrapport (MER) opgesteld. Ook wordt het PIP op een aantal zaken aangevuld. Het MER en het aangevulde PIP worden naar verwachting in de tweede helft van 2023 ter inzage gelegd.
 • In het najaar van 2023 stellen Gedeputeerde Staten het MER en het PIP vast, waarna Provinciale Staten de stukken definitief vaststelt. Hierna volgt de beroepstermijn.
 • Als de plannen onherroepelijk zijn, kan de uitvoering starten. De aanleg vindt dan tussen het tweede kwartaal van 2024 en het tweede kwartaal van 2025 plaats.  

Meer informatie

Meer informatie over R-net en de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk leest u hier. Meer informatie over R-net in de kern van Katwijk vindt u hier. Heeft u specifieke vragen over de vrije busbaan? Stuur dan een e-mail naar rnet@pzh.nl.