Rijnsburg Noord

Categorieën

  • Woningbouw
  • Rijnsburg

Voor Rijnsburg Noord zijn in 2017 ontwikkelvoorwaarden uitgewerkt waar ook een uitvoeringsplan aan is gekoppeld. Het ontwikkelingskader en het uitvoeringsplan zijn beide gelijktijdig vastgesteld door de raad. Dat moment was ook de start van verschillende projecten voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ter verbetering van het verkeersnetwerk.

Trappenburg-Kloosterschuur

Binnen Rijnsburg-Noord ligt het gebied Trappenburg-Kloosterschuur dat tot voor kort werd ontwikkeld door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De GOM stopt deze ontwikkeling, omdat het financieel niet verantwoord is met het project door te gaan. De beëindiging van de overeenkomst met de GOM is verbonden met de toekomst van Rijnsburg Noord. De beëindiging heeft ook directe invloed op de bestaande glastuinders in het gebied.

Analyse

Vanuit de ISG ligt er een specifieke claim voor sierteelt in Rijnsburg-Noord. Het totale sierteeltareaal in de Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een omvang van ruim 80 hectare. Het grootste gedeelte daarvan bevindt zich in Rijnsburg-Noord. Deze ontwikkelruimte is gereserveerd in Trappenberg-Kloosterschuur. Met het stoppen van de GOM wordt dit niet verder op de oorspronkelijke wijze ontwikkeld. Voor de gemeente leidt het stoppen van de GOM tot een heroverweging van de ontwikkeling van Trappenberg-Kloosterschuur. Er komen meerdere opgaven samen komen, zoals transformatie en compensatie van bedrijfsterreinen en glastuinbouw, de woningbouwopgave, de bereikbaarheid en voorzieningen (riolering, energie en warmte) die vragen om een samenhangende analyse van Rijnsburg-Noord en omgeving.

Ontwikkelingskader en uitvoeringsplan

Het ontwikkelingskader en uitvoeringsplan Rijnsburg-Noord 2017 heeft de status van een ruimtelijk beleidsdocument en geeft daarmee richting naar toekomstige keuzes. Het ontwikkelingskader is op onderdelen niet meer actueel. Tevens zijn diverse geldende bestemmingsplannen van voor de vaststelling van het ontwikkelingskader. De oude bestemmingsplannen zijn daar niet op aangepast. Een hernieuwde vaststelling van het Ontwikkelingskader 2017 is nodig om belangrijke nieuwe ontwikkelingen op te nemen. Het stoppen van de GOM en toekomstige veranderingen in het gebied zijn aanleiding voor een herijking van het ontwikkelingskader. Het streven is om dit traject in het derde kwartaal van 2023 te starten. Het traject vanaf Q3 geven we met participatie vorm, zodat we dat gezamenlijk doen. Zolang er nog geen nieuwe toekomstvisie met bijbehorende regels liggen blijft de huidige situatie en regelgeving gehanteerd.