Veelgestelde vragen over parkeerregulering

In onze gemeente is grote behoefte aan betaalbare woningen. Om nieuwe woningen te bouwen, moeten we ons aan verschillende eisen en regels houden. Niet alleen wat parkeren betreft, maar ook op het gebied van leefbaarheid, groen en spelen. De gemeente is wettelijk verplicht om bij nieuwbouwprojecten ervoor te zorgen dat er geen parkeeroverlast ontstaat. Daarnaast is er niet altijd genoeg ruimte om voldoende parkeerplaatsen te maken.

Als we parkeren rondom nieuwbouwprojecten reguleren, bijvoorbeeld door maximaal 1 parkeervergunning per nieuwe woning uit te geven, zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Zo blijft er meer ruimte over om te wonen en te leven. Zonder parkeerregulering kunnen we niet aan de eisen voldoen om nieuwe woningen te bouwen en kunnen sommige nieuwbouwprojecten niet doorgaan.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, gaan we per deelgebied in gesprek met bewoners en belanghebbenden. We starten per gebied met een algemene informatiebijeenkomst. Daar leggen we uit waarom we willen reguleren en hoe we alle belanghebbenden willen betrekken. Per gebied gaan we een klankbordgroep vormen, met onder meer vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, verenigingen en de wijkraad.

Samen bespreken we hoe we de parkeerregulering vorm gaan geven. Uiteindelijk leggen we het voorstel van de klankbordgroep opnieuw voor aan alle belanghebbenden. Daarna delen we dit voorstel met het college van B&W en de gemeenteraad. Na hun akkoord kan de parkeerregulering in gang worden gezet.

  • Gebiedsgrenzen
  • Parkeertijden
  • Parkeertarief (behalve de tarieven voor parkeervergunningen)
  • Voorwaarden van parkeervergunningen
  • Ruimte voor maatwerk (bijvoorbeeld bij winkels)
  • Overgangsregeling
  • Flankerend beleid (zoals handhaving, fiets/OV-maatregelen en deelmobiliteit).

Er komt op dit moment geen enquête of draagvlakonderzoek naar de vraag of het parkeren gereguleerd moet worden. Afhankelijk van de wensen van de klankbordgroep, kan het zijn dat er op een later moment wel een enquête komt over bepaalde voorstellen of oplossingen voor parkeerregulering.

Nee. Het invoeren van parkeerregulering en het handhaven kost geld: denk aan parkeerautomaten, het plaatsen van borden, administratie, vergunningverlening, communicatie, personeel en apparatuur voor de handhaving. Die kosten betaalt de gemeente uit de inkomsten van parkeerregulering.

Bij nieuwbouwprojecten komen wel parkeerplaatsen, maar minder dan voorheen. Het realiseren van parkeerplaatsen of een parkeergarage kost veel geld. Deze kosten worden doorberekend aan de huurders of kopers van de woning. Als we minder parkeerplaatsen maken, kunnen de woningen tegen een betaalbare prijs worden aangeboden.

Er is weinig ruimte in onze gemeente. Deze ruimte willen we leefbaar houden en dus gebruiken voor woningen, groen en speelvoorzieningen. Voor meer openbare parkeergarages en parkeerterreinen is ook meer geld nodig. Dat zou betekenen dat de gemeentebelasting omhoog moet. Dat willen we niet.

Voor eventuele nieuwe projecten wordt gekeken of we deze kunnen koppelen aan de bestaande gebieden waar parkeerregulering geldt. Als dit niet mogelijk is, leggen we de keuze om wel of niet te reguleren voor aan het college van B&W of de gemeenteraad.