Kleipetten Zuid

Kleipetten Zuid

Categorieën

  • Woningbouw
  • Woonomgeving
  • Rijnsburg

Kleipetten Zuid is het laatste en meest zuidelijke gedeelte van het woningbouwgebied De Kleipetten en ligt aan de westzijde aan de Oude Rijn. Aan de zuidzijde van het gebied bevindt zich het Waterbospark en aan de oostzijde ligt de woonwijk Frederiksoord.

Gevarieerde woonwijk

Het bestemmingsplangebied ‘De Kleipetten Zuid’ moet een gevarieerde woonwijk worden met diverse soorten woningen. De huidige woningen in het plangebied zullen daarbij worden behouden en worden ingepast. Verder zal er zoveel mogelijk Oude Rijn het plangebied worden ingehaald. Naast het wonen zal het water dus een belangrijke functie vervullen. Bovendien krijgt het groen met speelmogelijkheid een centrale plek in het plan.

Status

In november 2012 besloot de gemeenteraad bij vaststelling van de Woonvisie 2012-2017 om het project ‘De Kleipetten Zuid’ voor een langere periode niet actief op te pakken. Reden hiervoor was de financiële crisis en een zeer moeilijke woningmarkt. In 2021 is het project weer volop opgepakt en aangepast aan de Woonagenda 2020-2024 en doelgroepenverordening. Concreet houdt dit in dat 25% sociale woningbouw en 25% in de categorie betaalbaar gebouwd gaat worden. Met dit voorstel heeft de gemeenteraad in september 2021 besloten om het project ‘De Kleipetten Zuid’ te herstarten.

Planning

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitwerkingsplan, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan 'De Kleipetten Zuid'. Zodra deze plannen gereed zijn, worden ze als ontwerpplan aangeboden aan het college van burgemeester  en wethouders. Daarna worden ze gelijktijdig gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen zienswijzen indienen op de plannen. De plannen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente Katwijk.