Woonwijk De Bloem Rijnsburg

De Bloem: doortrekken Exportstraat

Categorieën

  • Woonomgeving
  • Bereikbaarheid
  • Rijnsburg

Om de doorstroming van het verkeer in en om De Bloem te verbeteren, wordt de Exportstraat doorgetrokken tot aan de Oranjelaan.

De Exportstraat dient hoofdzakelijk voor het ontsluiten van de woonwijken. Deze weg zorgt er ook voor dat het niet te druk wordt op het kruispunt Oranjelaan-Oegstgeesterweg. Vanwege de ontsluitingsfunctie is de Exportstraat daarom aangesloten op de rotonde Rijnsburgerweg.  De woningen en appartementen in De Bloem zijn gebouwd door De Raad Bouw. Deze partij is ook verantwoordelijk voor het inrichten van de infrastructuur in de wijk.

Werkzaamheden

Om het doortrekken van de Exportstraat mogelijk te maken, worden de woningen Oranjelaan 73 en Oranjelaan 75 gesloopt. De Raad Bouw heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. Zodra de vergunning wordt verleend, gaat De Raad Bouw het gedeelte van de Exportstraat tot de Oranjelaan aanleggen.

Bij de aansluiting met de Oranjelaan (pdf, 626 KB) is er door aanwezigen een voorkeur uitgesproken als het gaat om een Bajonetaansluiting. Dit is een aansluiting die bestaat uit 2 T-kruispunten die zeer dichtbij elkaar liggen.

De belangrijkste reden hierachter is dat er ruimte blijft voor voldoende parkeerplaatsen. Als aandachtspunt is meegegeven dat hier goed gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid en de zichtlijnen.

Ook waren er opmerkingen over de aansluiting Remiseplein en de Exportstraat. Door verschillende inwoners is voorgesteld om deze verbinding voor alle bestuurders af te sluiten. Hierdoor zijn er geen bochten nodig en ontstaat er meer ruimte voor voetgangers. Ook kan het trottoir verbreed worden.

De aansluiting Tribunepad-Exportstraat (pdf, 193 KB) wordt door de aanwezigen als onprettig ervaren. Er is aangegeven dat het overzicht niet goed is door de scheve aansluiting en geparkeerde auto’s en busjes. Daarnaast hebben de aanwezigen gevraagd om aandacht voor overstekende voetgangers naar de Oegstgeesterweg.

Ook is er gevraagd of het mogelijk is om de aansluiting meer richting de rotonde te verleggen. Als snelheidsmaatregel wordt op dit punt een verhoogd kruispuntplateau gemaakt. Daarnaast wordt uitgezocht of het kruispunt verschoven kan worden richting de rotonde en welke gevolgen dit heeft.

De huidige aansluitingen met de parkeerkoffer bij de Veilingmeesterhof voldoen niet aan de richtlijnen. Tijdens de bewonersavond hebben wij een voorstel ingebracht voor de aansluiting. Dit voorstel heeft geen negatieve reacties opgeleverd.

Bij het volgende ontwerp worden inritconstructies gemaakt bij zowel de in- als uitgang van de parkeerkoffer. Door het aanbrengen van deze inritconstructies wordt het extra duidelijk dat de parkeerkoffer een ander functie heeft dan de Exportstraat. De aansluiting van de wandelpaden worden in het vervolgtraject uitgewerkt.

Tijdens de informatieavond kwam naar voren dat inwoners zich zorgen maken over de gereden snelheid. De huidige drempels worden behouden, maar worden hoger en beter aangebracht om de snelheid in te perken. Als het mogelijk is om de aansluiting bij het Remiseplein af te sluiten, wordt er gekeken of hier een extra drempel gemaakt kan worden.

Vervolg

De opmerkingen van bewoners en belanghebbenden worden in het vervolgtraject meegenomen. Samen met De Raad Bouw kijken we of en hoe deze punten verwerkt kunnen worden in het nieuwe ontwerp. Bewoners en belanghebbenden worden hier in het eerste kwartaal van 2024 over geïnformeerd.