Woo-verzoek indienen

Wilt u documenten inzien over een bepaald onderwerp in onze gemeente? U kunt dan een Woo-verzoek indienen. Woo staat voor 'Wet open overheid', deze vervangt de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen.

U kunt een Woo-verzoek op verschillende manieren indienen:

Woo-verzoek indienen

Geef in uw verzoek het volgende aan:  

  • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan;
  • over welke periode u de informatie wilt ontvangen;
  • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post);
  • uw adres- en contactgegevens.

Uw verzoek moet om informatie gaan wat de gemeente of een orgaan dat onder de gemeente valt, in bezit heeft. U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt, maar de reden helpt de gemeente met uitzoeken.

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze openbaargemaakt kan/mag worden. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.

Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

In principe uiterlijk binnen 4 weken. Deze periode kan met 2 weken worden verlengd als er redenen zijn.

Als op voorhand blijkt dat de termijn van 4 weken niet zal worden gehaald  omdat uw verzoek omvangrijk of gecompliceerd is, dan zullen wij contact met u opnemen en afspraken maken over de afhandeling van het verzoek.

Op grond van onze Legesverordening en het Besluit tarieven open overheid zijn er kosten verbonden aan het ontvangen van kopieën van documenten:

  A4-formaat A3-formaat
Zwart-wit € 0,05 € 0,10
Kleur € 0,20 € 0,40

  • Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Alle verdere correspondentie van de gemeente over uw bezwaarschrift zal via het door u opgegeven e-mailadres plaatsvinden.
  • Als de gemeente niet op tijd beslist over uw Woo-aanvraag of over uw bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, dan kunt u bezwaar maken. Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Om in beroep te gaan, moet u eerst de gemeente schriftelijk in gebreke stellen over het niet tijdig beslissen op uw verzoek of bezwaar.

Wat is de Woo?

De Woo verplicht alle overheidsinstanties om afgesproken gegevens openbaar te maken. Op OpenKatwijk vindt u onze openbare gegevens, en meer uitleg over de Woo.

Vragen?

Als u vragen heeft over een Woo-verzoek, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 071 – 406 50 00.