Omgevingswet Katwijk

Logo omgevingswet Katwijk

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu en water. Doordat er minder regels zijn, is het voor iedereen begrijpelijker.

De Omgevingswet bevat regels over de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat inwoners, bedrijven en initiatiefnemers die activiteiten in de fysieke leefomgeving uit willen voeren, te maken krijgen met deze nieuwe wet.

In een animatiefilmpje wordt de Omgevingswet in 1,5 minuut uitgelegd.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

 • minder en overzichtelijke regels
 • meer ruimte voor voorstellen
 • maatwerk
 • vertrouwen

Wat betekent dit in de praktijk?

De Omgevingswet vraagt om een manier van werken waarin alle deelnemers hun rol kennen en nemen. Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruiker centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Denk hierbij aan:

 • 1 vergunning en 1 bevoegd gezag
 • ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’
 • participatiemogelijkheid voor burgers bij het maken van nieuw beleid.

Omgevingsvisie: De toekomst van Katwijk

In Katwijk zijn we al bezig om ons goed voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Zo heeft de raad in februari 2018 de Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie is een van de van de belangrijke onderdelen van de Omgevingswet; een integrale strategische visie voor de lange termijn. U heeft als inwoner van Katwijk bijgedragen aan het opstellen van de Omgevingsvisie, door uw ideeën over de toekomst van Katwijk met ons te delen.

De Omgevingsvisie van Katwijk is gericht op 4 hoofdonderwerpen:

 • Sterke kust
 • Florerende onderneming
 • Katwijkse kernen
 • Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Voor deze hoofdonderwerpen zijn doelstellingen geformuleerd, die uitgebreid staan beschreven in de Omgevingsvisie (pdf, 19.9 MB)

Maatschappelijke Agenda

Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving, wordt er de komende tijd gewerkt aan een maatschappelijke agenda. Deze agenda bepaalt in welke activiteiten we geld en energie steken om de samenleving in Katwijk nog sterker te maken. Ook hier komt de Omgevingswet om de hoek kijken. De onderwerpen uit deze agenda - zoals ontmoetingen in de wijk, sporten en bewegen, kunst en cultuur, gezondheid van lichaam en geest – hebben raakvlakken met de onderwerpen uit de Omgevingsvisie.

Voor meer informatie over de Maatschappelijke Agenda kunt u terecht op www.detoekomstvankatwijk.nl.

Proefwijk Hoornes

Om te oefenen met de nieuwe Omgevingswet is de Hoornes uitgekozen als locatie voor een pilot (proef). In de Hoornes wonen mensen met veel verschillende achtergronden. De samenhang tussen mensen per plek in de wijk verschilt sterk; er is geen centrale ontmoetingsplek. Bewoners geven aan een ‘hart’ of ‘ziel’ in de wijk te missen.

Er gebeurt veel in de wijk Hoornes:

 • projecten in infrastructuur
 • sloop
 • nieuwbouw
 • veranderingen rond het winkelcentrum.

De Hoornes is de perfecte plek om met de nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. Hier liggen kansen om samen te ontdekken hoe we de fysieke ontwikkelingen in dit gebied nog meer kunnen laten aansluiten bij de wensen van de bewoners.

De gemeente werkt aan een Plan van Aanpak voor de Hoornes.