Omgevingswet Katwijk

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dit gaat over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu en water. Door de bundeling van regels is het voor iedereen makkelijker en begrijpelijker;

Wie krijgt ermee te maken?

De Omgevingswet bevat regels over de fysieke leefomgeving. Inwoners, bedrijven en initiatiefnemers die activiteiten in de fysieke leefomgeving willen uitvoeren krijgen te maken met deze nieuwe wet. Denk bijvoorbeeld aan een uitbouw aan een woning of het kappen van een boom.

In dit filmpje wordt de Omgevingswet in 1,5 minuut uitgelegd.

Wat betekent dit in de praktijk?

Door de nieuwe wet krijgen inwoners, bedrijven en initiatiefnemers meer invloed op hun omgeving. U kunt in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningaanvraag of melding indienen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Duidelijke stappen en vragenbomen leiden u door dit proces. Als initiatiefnemer hebt u zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken. 

Omgevingsvisie: De toekomst van Katwijk

In 2021 stelde de gemeenteraad de geactualiseerde Omgevingsvisie Katwijk 2021 (pdf, 75 MB) vast. Van dit document is ook een publieksversie gemaakt. De visie richt zich, met vier strategieën, op de fysieke leefomgeving en is een koers voor het gemeentebestuur en de organisatie.

De gemeenteraad en de organisatie toetsen nieuwe initiatieven en beleidsplannen voor veranderingen in de leefomgeving aan de omgevingsvisie. De vraag daarbij is continue ‘past het plan binnen de doelen van de gemeente?’. Denk hierbij aan gebouwen, wegen en bruggen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Behoort iets tot de leefomgeving? Dan geldt daarvoor de Omgevingswet en de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is opgesteld in samenwerking met inwoners en ondernemers van de gemeente Katwijk. Het is een inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Katwijk van nu tot 2030. De omgevingsvisie is ook een beoordelingskader voor diverse projecten en initiatieven van burgers, bedrijven en de gemeente.

De visie is een wervend verhaal, dat door alle partijen die hieraan meegewerkt hebben wordt gedeeld. Het verhaal bevat het beeld van de toekomst van Katwijk. De uitwerking wordt vertaald in projecten, programma's en plannen. Katwijk wil daarbij een sociale, innovatieve en duurzame gemeente zijn. Deze belangrijke pijlers vormen de ambitie van deze omgevingsvisie en geven richting aan toekomstig beleid. 

De visie gaat over alle aspecten van de leefomgeving; van landbouw en verkeer tot zorg en gezondheid en van wonen en werken tot groenonderhoud, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke voorzieningen en cultureel erfgoed. Bij het maken van de omgevingsvisie is gekeken naar de plek van Katwijk in de regio en hoe we ons daarvoor inzetten. Naar hoe we de eigenheid van Katwijk willen bewaren en versterken. En ook naar nieuwe initiatieven uit de samenleving en naar toekomstige ontwikkelingen. Thema’s als gezondheid, duurzame energie, participatie en klimaatverandering hebben hierin een plek gekregen. Het zijn de onderwerpen die we met elkaar belangrijk vinden en die we, als we de visie omzetten naar concrete acties, met elkaar gaan waarmaken. Dat vraagt om samenwerking tussen Katwijk en ketenpartners, samenwerking tussen gemeente en inwoners én samenwerking tussen inwoners onderling.

Maatschappelijke Agenda

De nieuwe Omgevingswet heeft veel raakvlakken met de Maatschappelijke Agenda. De Maatschappelijke Agenda bepaalt in welke activiteiten in de gemeente we geld en energie steken om de samenleving in Katwijk nog sterker te maken. Onderwerpen uit deze agenda zijn ontmoetingen in de wijk, sporten en bewegen, kunst en cultuur, gezondheid van lichaam en geest.

Voor meer informatie over de Maatschappelijke Agenda kunt u terecht op www.detoekomstvankatwijk.nl.

Proefwijk Hoornes

Om te oefenen met de nieuwe Omgevingswet is de Hoornes uitgekozen als locatie voor een pilot (proef). Dit noemt de gemeente het ‘Programma Hoornes samen in beweging’. In de Hoornes wonen mensen met veel verschillende achtergronden. De samenhang tussen mensen per plek in de wijk verschilt sterk; er is geen centrale ontmoetingsplek. Bewoners geven aan een ‘hart’ of ‘ziel’ in de wijk te missen.

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de wijk Hoornes:

  • projecten in infrastructuur
  • sloop en nieuwbouw van woningen
  • nieuwbouw van scholen
  • veranderingen rond het winkelcentrum.

De Hoornes is de perfecte plek om met de nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. Hier liggen kansen om samen te ontdekken hoe we de fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen in dit gebied nog meer kunnen laten aansluiten bij de wensen van de bewoners. Samenwerken staat centraal in het ‘Programma Hoornes samen in beweging’. Samen met verschillende partners uit de wijk wordt bepaald welke stappen er nodig zijn om Hoornes nu en in de toekomst een kwaliteitsimpuls te geven.