Inwonersadviesraad

De Inwonersadviesraad is een onafhankelijke gesprekspartner van de gemeente. Zij adviseren de burgemeester en wethouders over wat inwoners nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. Ook spreken zij vraagstukken door en worden zij gevraagd om mee te denken en te helpen aan oplossingen.

De gemeente heeft belangrijke verantwoordelijkheden gekregen om (kwetsbare) inwoners te ondersteunen. Er is volop ontwikkeling in het sociaal domein en dat heeft impact op alle inwoners. In de Maatschappelijke Agenda  staan de opgaven van het sociaal domein. Een agenda die vraagt om een passend Adviesorgaan. Wij zoeken daarom nieuwe leden voor de nieuwe Inwonersadviesraad!

Wat doen wij

De Inwonersadviesraad is de onafhankelijke gesprekspartner van de gemeente. Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders over wat inwoners nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat gaat niet alleen over wonen en werken, maar ook over onderwerpen als zorg en samenleven. Wij signaleren belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, van vergrijzing tot eenzaamheid en van mantelzorg tot laaggeletterdheid. Daarbij richten we ons op de gevolgen voor inwoners. Met onze adviezen dragen wij eraan bij dat iedereen in Katwijk zo goed mogelijk zelfstandig kan (blijven) wonen en kan bouwen op een sociaal netwerk. De Inwonersadviesraad is een belangrijke netwerkpartij waarmee de gemeente gericht vraagstukken doorspreekt en daarbij vraagt om mee te denken en bij te dragen aan effectieve oplossingen.

Wat ga je doen?

Je neemt het college van burgemeester en de wethouders mee in de leef- en belevingswereld van inwoners. Zo laat je zien welk effect ontwikkelingen op (kwetsbare) inwoners hebben en wat er onder hen speelt. Zo doe je dat in de praktijk:

  • de Inwonersadviesraad komt (in ieder geval) maandelijks bij elkaar. De Inwonersadviesraad bestaat uit vijf werkgroepen die zich richten op maatschappelijke onderwerpen (meedoen, sociale veiligheid, gezondheid, zorg en ondersteuning en opgroeien en ontwikkelen).
  • binnen een werkgroep deel je jouw waarnemingen en inzichten. Gezamenlijk bedenken jullie oplossingsrichtingen.
  • tijdens de vergaderingen van de Inwonersadviesraad worden bevindingen en conceptadviezen besproken.
  • Er volgt een advies aan het college. Het advies wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van beleid. Ook de gemeenteraad neemt kennis van de adviezen zodat zij scherp kunnen blijven op wat er gebeurt met de aanbevelingen.

Hoe ziet het werk van de inwonersadviesraad eruit?

Een voorbeeld: de gemeente wil graag inzetten op een gezonde en actieve leefstijl. Het verminderen van alcohol-, drugsgebruik en overgewicht zijn onderwerpen waar de gemeente met veel partners aan samenwerkt. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de medewerker van de gemeente die aan de slag gaat met een plan. Met de medewerker ga je in gesprek en geef je aan hoe de Inwoneradviesraad betrokken wil worden en hoe jullie kunnen bijdragen aan de inhoud van het plan. Vervolgens ga je hierover in gesprek met inwoners of organisaties die binnen Katwijk die jouw beeld en mening over het plan scherper maken. Binnen de adviesraad  bediscussiëren jullie het plan om vervolgens  een mening over het plan te geven aan de gemeente.  

Jouw profiel

Je interesseert je in sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Je vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, het liefst zoveel mogelijk op eigen kracht. Je weet wat er leeft onder (kwetsbare) inwoners en vindt het leuk om in gesprek te gaan met een diversiteit van mensen. Je kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot nieuwe inzichten en oplossingen. Je legt je oren graag te luisteren in de samenleving.

Onafhankelijke positie

De inwonersadviesraad is een onafhankelijk orgaan en geen “doorgeefluik” van ongenoegens van professionals en individuele inwoners. Je neemt op persoonlijke titel deel en stelt je onafhankelijk op. Daarom kan een lid van de Inwonersadviesraad niet:

  • lid van de gemeenteraad, het bestuur van een politieke partij, steunfractielid of lid van een raadscommissie zijn.
  • bestuurder en/of actief lid van een lokale organisatie die aan belangenbehartiging doet zijn.
  • manager of staffunctionaris bij een zorg-of welzijnsinstelling die actief is in de gemeente Katwijk zijn.

Wat krijg je hiervoor?

Lid van de Inwonersadviesraad ben je omdat je wezenlijk ergens aan wilt bijdragen. Je doet dit vrijwillig. Er is een budget voor organisatiekosten, abonnementen, deskundigheidsbevorderingen (training en workshops volgen) en presentiegelden (vergoeding voor je deelname). De Inwonersadviesraad wordt (professioneel) ondersteund door een administratief medewerker.

Procedure

Het is een vrijwilligersfunctie. Meer weten over de Inwonersadviesraad? Neem dan contact op met info@inwonersadviesraadkatwijk.nl. Wij zoeken een goede mix van leeftijden, achtergronden en ervaringsdeskundigen!

De onderwerpen waarin jij adviseert zijn breed. Van wonen en werken tot zorg en samenleven. De inwonersadviesraad signaleert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, van vergrijzing tot eenzaamheid en van mantelzorg tot laaggeletterdheid. Het doel is om de gevolgen voor inwoners duidelijk in kaart te brengen en te spiegelen met het bestuur. Met de adviezen dragen zij eraan bij dat iedereen in Katwijk zo goed mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en een sociaal netwerk om zich heen heeft.