Samenwerking

De gemeente bevindt zich in een regio die volop in beweging is. Ze levert haar bijdrage aan de ontwikkelingen in de regio en neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Er zijn volop kansen voor samenwerking in de regio maar per samenwerking wordt gekeken of deze voor Katwijk interessant is.

Hieronder staan een aantal voorbeelden waar (met andere gemeenten) wordt samengewerkt.

Leiden&Partners

Leiden&Partners werkt aan het verhogen van de bestedingen in de gemeente Katwijk door bewoners en bezoekers. De focus ligt op toerisme en recreatie.

Een aantal taken zijn:

 • Coördineren van de informatievoorziening via het VVV Agentschap.
 • Ontwikkelen van acties en arrangementen samen met het bedrijfsleven.
 • Onder de aandacht brengen van de vele Katwijkse evenementen.

Katwijk Marketing speelt een doorslaggevende rol in het presenteren én verbeteren van het aanbod van onze gemeente en zet Katwijk zo nog beter op de kaart.

Economie071

Hierin werken 6 gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio samen aan 8 projecten over ondernemen, vernieuwing, bewegelijkheid en gezondheidswetenschap. Het doel is om de economie te versterken. De samenwerkende gemeenten zijn Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Cameratoezicht

In het politiebureau van Noordwijk worden de camerabeelden uit Katwijk en Noordwijk verwerkt. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het cameratoezicht wordt zowel in Katwijk als Noordwijk uitgevoerd voor het handhaven van de openbare orde. De gemeenten Katwijk en Noordwijk zijn ieder eigenaar van hun eigen camerasystemen en gezamenlijk van de voorzieningen voor het live bekijken en de opslag van de beelden.

Archeologische Monumentenzorg

Voor de gemeente Noordwijk, Teylingen,Noordwijkerhout en Lisse adviseert de gemeente op het gebied van Archeologische Monumentenzorg. Deze gemeenten zijn tevreden met de advisering.

Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is het economisch geheel van bedrijven in de (glas)tuinbouw in onze streek. Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken binnen de Greenport samen aan versterking van de economische positie van het sierteeltcluster in de regio. Zowel de teelt, veredeling, broeierij, handel, logistiek en export van bloemen, bollen en planten maken deel uit van de Greenport. Alle kennispartners die de sierteelt nodig heeft, zijn in deze regio gevestigd en versterken elkaar onderling. De Greenport Duin- en Bollenstreek werkt samen met hen onder meer aan vernieuwing, duurzaamheid, onderwijs, arbeidsmarkt en draagt hiermee bij aan de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse sierteeltcluster.

Regionale samenwerking

Voor de uitvoering van verschillende taken neemt de gemeente Katwijk deel in samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden zijn instanties die voor verschillende gemeenten een stukje taak voor die gemeenten doen. Om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vast te leggen wordt een gemeenschappelijke regeling gesloten tussen de gemeenten. Deze verschillende regelingen worden in een register gepubliceerd.

De gemeente Katwijk neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Binnen de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) werkt Katwijk samen op het gebied van belastingen met:

 • hoogheemraadschap van Rijnland
 • gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • gemeente Gouda
 • gemeente Leiden
 • gemeente Oegstgeest
 • gemeente Voorschoten
 • gemeente Wassenaar
 • gemeente Zoeterwoude

De BSGR heft namens de deelnemers van deze samenwerking de lokale belastingen en vordert ze in. Daarnaast bepaalt de BSGR ook de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken.

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Door de strategische ligging van Holland Rijnland neemt de druk toe op de infrastructuur en de schaarse ruimte om te kunnen wonen, werken en recreëren. Doordat de gemeente mee doet aan het regionale overleg kan zij invloed uitoefenen.

De gemeenten werken samen aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Ze proberen een goede balans te vinden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter van de dorpen. De streek moet aantrekkelijk blijven voor bewoners, toeristen en bedrijven. Meer informatie over het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vindt u op de website.

Regeling Gemeenschappelijk Orgaan "Raad van Toezicht" Openbaar Basisonderwijs Duin- & Bollenstreek

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) is het bestuur van 11 openbare basisscholen met 16 vestigingen in de Duin- en Bollenstreek. De scholen bevinden zich in de plaatsen Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom.

Meer informatie over deze regeling vindt u op de website.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Deze regeling behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van:

 • de brandweer
 • de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen
 • rampen en de rampenbestrijding
 • zorgen voor een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen 

Meer informatie over deze regeling vindt u op de website.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Met deze regeling behartigen de gemeenten de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van:

 • de openbare gezondheidszorg
 • de volksgezondheid
 • het ambulancevervoer

 Meer informatie over deze regeling vindt u op de website.

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek

Voor deze regeling voeren de werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek de gemeentelijke taken uit op het gebied van gesubsidieerde arbeid.

Meer informatie over de werkbedrijven vindt u op de website van Provalu.

Omgevingsdienst West- Holland

De Omgevingsdienst West-Holland is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van deelnemende overheden. Zij bewaken de kwaliteit en veilig van de leefomgeving in Holland Rijnland. De volgende gemeenten zijn deelnemer van deze regeling: 

 • Alphen aan den Rijn
 • Hillegom
 • Kaag en Braassem
 • Katwijk
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Lisse
 • Nieuwkoop
 • Noordwijk
 • Oegstgeest
 • Teylingen
 • Zoeterwoude
 • Provincie Zuid-Holland 

Meer informatie over de Omgevingsdienst West-Holland vindt u op de website.