Archeologische onderzoekplicht

Als u binnen de gemeente Katwijk gaat bouwen of graven kunt u in aanraking komen met een verplichting op het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek.

In de gemeentelijke bestemmingsplannen zijn bepalingen opgenomen over waar en wanneer archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor uw bouwplan een archeologische onderzoekplicht geldt, dan moet u bij de vergunningaanvraag een rapport van een archeologisch vooronderzoek aanleveren. Op basis van het rapport beslist de gemeente vervolgens of en zo ja welke voorwaarden er verder aan de vergunning worden verbonden.

Voorwaarden

Er kan sprake zijn van 4 (mogelijke) voorwaarden:

  • verder onderzoek is niet nodig
  • er dient nog archeologisch vervolgonderzoek te worden gedaan
  • u moet het plan aanpassen
  • er moet eerst nog een archeologische opgraving worden uitgevoerd

Informatie over de verschillende stappen van archeologisch onderzoek kunt u vinden in Hoofdstuk 1 van de ‘Toelichting bij de onderdelen van het geactualiseerde archeologiebeleid 2016 van Katwijk’. Deze kunt u vinden door op onderstaande link te klikken:

Inhuren gecertificeerd archeologisch bedrijf

Voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en het opstellen van een benodigd archeologisch rapport huurt u een gecertificeerd archeologisch bedrijf in. Een lijst van al deze bedrijven vindt u op de website van SIKB. Op deze website vindt u ook diverse handreikingen over de uitvoering van archeologisch onderzoek en de daarvoor geldende landelijke kwaliteitsnormen.

Nieuwe Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart

Op de gemeentelijke Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart is vastgelegd wat wij weten over het landschap uit het verleden en welke archeologische verwachtingen er binnen dat landschap bestaan. Daarnaast bevatten de kaarten omschrijvingen van de minimale omvang van voorgenomen bodemverstoringen op basis waarvan archeologisch onderzoek verplicht wordt gesteld, de zogenaamde vrijstellingsnormen. Ook staan op de kaarten afgebeeld; de archeologische monumenten, archeologische terreinen van provinciaal belang en locaties waar eerder al archeologisch onderzoek is uitgevoerd.

De eerste gemeentelijke kaarten uit 2007 zijn in 2015 volledig geactualiseerd en begin 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De nieuwe kaarten kunt u bekijk op:

Regionale Archeologische Verwachtings- en Beleidskaarten

Naast de kaarten voor Katwijk zijn in samenwerking met de Duin- en Bollenstreek gemeenten ook ‘Regionale Archeologische Verwachtings- en Beleidskaarten’ met een bijbehorende toelichting opgesteld. De regionale kaarten en de toelichting vindt u hieronder:

Richtlijnen voor archeologisch onderzoek

In aanvulling op de landelijke normen heeft de gemeente eigen richtlijnen voor de uitvoering van archeologisch onderzoek opgesteld. De richtlijnen zijn een aanvulling op de Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie. Bedrijven die binnen de gemeente Katwijk archeologisch onderzoek doen moeten deze richtlijnen volgen:

Noodzakelijkheidstoets

Het kan voorkomen dat u met een archeologische onderzoekplicht te maken krijgt maar u er van overtuigd bent dat er geen archeologie meer op uw perceel of terrein aanwezig kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bodem op uw perceel in het verleden door andere werkzaamheden al tot op zeer grote diepte is verstoord maar dit niet geregistreerd staat in het bestemmingsplan.

Met behulp van een zogenaamde Noodzakelijkheidstoets bieden wij u de mogelijkheid om aantoonbaar te maken dat er geen archeologische verwachting meer bestaat door het voorleggen van bewijsstukken daarvoor. Op dit moment wordt gewerkt aan een omschrijving van de normen waar bewijsstukken aan moeten voldoen. Binnenkort vindt u hier een lijst van geaccepteerde bewijsstukken en een formulier waarmee deze kunnen worden ingediend.