Arbeidsverplichtingen en maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving.

Wat zijn die verplichtingen?

1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u:

  • kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures;
  • ingeschreven staan bij het UWV werkbedrijf;
  • in de vacaturebank van UWV kijken;
  • reageren op vacatures.

2. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan.

3. U helpt ons om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met ons maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die wij u bieden aan. De re-ientegratie voeren wij uit samen met Provalu.

4. U moet zich inschrijven bij 1 of meer uitzendbureaus.

5. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.

6. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.

7. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.

8. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.

9. Als u al (deeltijd)werk hebt, moet u dit zo lang mogelijk behouden. U mag niet zomaar stoppen met het werk. Stoppen kan alleen als uw contract eindigt of als u wordt ontslagen.

10. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

11. U doet onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, als wij u vragen dit te doen. Dit is een tegenprestatie. Het gaat om werkzaamheden voor 8 uur per week gedurende 6 maanden. U doet deze werkzaamheden eventueel naast uw re-integratietraject of deeltijdwerk.

Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren.

Welke maatregelen kunnen wij nemen?

Wanneer u onvoldoende moeite doet om aan het werk te komen of uw afspraken hierover met ons niet nakomt, heeft dit gevolgen. Wij kunnen u dan een zogenaamde maatregel opleggen. Dit houdt in dat uw uitkering verlaagd wordt of dat u zelfs helemaal geen uitkering krijgt:

  • Voor het niet nakomen van de genoemde verplichtingen bij punt 1, 2, 3 en 11 zullen wij uw persoonlijke situatie bekijken en een passende maatregel opleggen.
  • Voor de arbeidsverplichtingen bij punt 4 t/m 10 geldt de volgende maatregel: de eerste keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijgt u een maand helemaal geen uitkering.
  • Als u binnen 1 jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u 2 maanden helemaal geen uitkering.
  • En houdt u zich vanaf dat moment binnen 1  jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer 3 maanden geen uitkering.
  • Iedere volgende keer krijgt u weer 3 maanden geen uitkering.

Wie heeft geen arbeidsplicht?

Iedereen tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd heeft een arbeidsverplichting. Wij kunnen in bepaalde gevallen een individuele afweging maken en (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting verlenen, als daarvoor medische of sociale redenen bestaan. Als dat het geval is, ontvangt u daarover een beschikking.

Ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar

Bent u een alleenstaande ouder en heeft u kinderen onder de 5 jaar? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen. De ontheffing van de arbeidsverplichting duurt maximaal 5 jaar. Er wordt in een plan van aanpak vastgelegd wat er van u wordt verwacht op het gebied van uw re-integratie. Iedere 6 maanden heronderzoekt het college dit plan van aanpak. Blijkt uit dit onderzoek dat u uw verplichtingen zoals afgesproken niet nakomt, dan wordt de ontheffing ingetrokken. U komt daarna ook niet meer in aanmerking voor de ontheffing.

Verplichtingen jongeren

Als u jonger bent dan 27 jaar heeft u in principe geen recht op bijstand. U moet eerst 4 weken zelf op zoek naar werk of een opleiding voordat u aanspraak kunt maken op een uitkering van, of ondersteuning door de gemeente. Als na deze 4 weken blijkt dat u zich niet, of onvoldoende, heeft ingezet om aan het werk te komen, kunnen wij de uitkering verlagen of weigeren. Als u niet kan werken of niet naar school (terug) kan, moet u dit binnen deze 4 weken aantonen.

Tegenprestatie

Als betaald werk (nog) geen optie is, dan verwacht de gemeente dat u iets terugdoet voor de uitkering. Dit noemen we een tegenprestatie.