Procedure voor bestemmingsplannen

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een wettelijke procedure doorlopen. De verschillende fasen in de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn:

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt informatie verzameld over het gebied. Dit gebeurt onder meer door archief- en gebiedsonderzoek en er vindt een inventarisatie van het van toepassing zijnde gemeentelijk-, provinciaal- en/of rijksbeleid c.q. – regelgeving plaats. Met deze informatie wordt een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit wordt eerst intern besproken.

Vooroverleg

Tijdens of aansluitend op vorenstaande fase, worden diverse instellingen, diensten en andere overheden - waaronder de provincie en het waterschap - in de gelegenheid gesteld tot het geven van advies over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. De resultaten van het overleg worden in het bestemmingsplan verwerkt. Na aanpassing hiervan besluit het college van burgemeester en wethouders of overgegaan kan worden tot het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het ontwerpplan

Het ontwerpplan wordt voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Iedereen kan tijdens deze periode zienswijzen kenbaar maken. Bekendmaking geschiedt op de Gemeentepagina, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Vaststelling bestemmingsplan

Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen legt het college van burgemeester en wethouders het plan vervolgens voor aan de gemeenteraad. In een openbare vergadering spreekt de raadscommissie over de ingediende zienswijzen en het voorliggende bestemmingsplan en adviseert vervolgens de gemeenteraad omtrent het - al dan niet gewijzigd – vaststellen van het bestemmingsplan.

Beroep instellen

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan opnieuw (gedurende 6 weken) ter inzage gelegd. De bekendmaking hiervan geschiedt eveneens op de Gemeentepagina, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Tegen het besluit van de raad kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.

Tegen eventueel aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Inwerking treden

Na afloop van de periode waarin beroep kan worden ingesteld treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er een voorlopige voorziening is gevraagd en/of door de provincie (of Rijk) een reactieve aanwijzing is gegeven.

Voorlopige voorziening aanvragen bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Het inwerkingtreden van het plan wordt voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen tijdens de periode waarin het vastgestelde plan ter inzage ligt. Na behandeling van deze voorlopige voorziening kan deze schorsing worden opgeheven en treedt het plan alsnog in werking.

Onherroepelijk plan

Indien er geen beroep is ingesteld, dan wel het bestemmingsplan na behandeling van het beroep in stand wordt gelaten, wordt het plan onherroepelijk.

NB: Per 1 juli 2008 is er een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) inwerking getreden. De informatie op deze site gaat dan ook uit van de situatie per 1 juli 2008. Voor een aantal plannen van de gemeente is nog steeds de "oude" WRO van kracht. Het gaat hier om de bestemmingsplannen die vóór 1 juli 2008 als ontwerp ter inzage zijn gelegd.