De Welstandsnota

Aan een flat worden andere eisen van welstand gesteld dan aan een villa, voor een fabriek gelden andere eisen dan voor een kantoorpand en de eisen voor een dorpskern verschillen met die van een tuinbouwgebied. Om deze reden is de gemeente onderverdeeld in meerdere gebieden.

Ook kent de gemeente objecten. Objecten zoals monumenten, dakkapellen en reclameborden staan in verschillende gebieden. Voor objecten geldt dat zowel de regels voor objecten en de regels van het gebied samen worden gebruik om te oordelen of uw bouwplan voor een object voldoet aan de eisen van welstand.

Wat is een gebied?

Een gebied kan bestaan uit een wijk, maar ook uit een verzameling straten of woonblokken. Waar het om gaat, is dat de gebouwen in één gebied samen een herkenbare eenheid vormen. Er staan bijvoorbeeld hetzelfde type huizen uit dezelfde bouwperiode. Er staan bijvoorbeeld voornamelijk bedrijfspanden.

Elk gebied heeft specifieke kenmerken en een eigen uitstraling. In sommige gebieden is het belangrijk dat veranderingen aan gebouwen of nieuwbouw aansluit bij de bestaande bouw, in andere gebieden is meer vrijheid om te bouwen mogelijk.

Elk gebied staat apart beschreven in de welstandsnota. Hieronder ziet u de regels die voor uw wijk gelden.

Wat is een object?

Naast de gebieden kent de gemeente ook haar bijzondere gebouwen, gebouwtypen en veel voorkomende bouwwerken. Zo zijn er gebouwtypen, bouwwerken of objecten die horen bij dat gebied of beeldbepalend zijn, dat hiervoor eigen voorwaarden zijn opgesteld. Ook zijn er objecten die in meerdere gebieden voorkomen. De voorwaarden voor deze objecten staan in dit deel van de welstandsnota. Voor deze objecten geldt wel dat de voorwaarden altijd in samenhang gezien moeten worden met de gebiedsgerichte voorwaarden van het gebied waarin het bouwwerk staat of wordt geplaatst. Voor deze objecten gelden voorwaarden:

  • monumenten en beeldbepalende panden
  • technische voorzieningen, zonnepanelen en antennes
  • dakkapellen
  • reclame-uitingen en naamsvermeldingen
  • woonschepen
  • woonwagens