Stempelwijk

De identiteit van de Stempelwijken is beschreven in de welstandsnota 5. Stempelwijken.

U wordt geĆÆnformeerd over het profiel van de Stempelwijken, de architectuur en wat de welstandsnota wil bereiken met de voorwaarden die zij stelt aan bouwen en verbouwen in de Stempelwijken.

Voorwaarde Stempelwijken

Op deze pagina staan de voorwaarden in eenvoudiger taalgebruik. De stadsbouwmeester toetst de aanvragen aan de vastgestelde welstandsnota en de daarin vastgestelde voorwaarden. Alle vastgestelde voorwaarden waaraan de stadsbouwmeester toetst, vindt u bij 'meer informatie'.

Algemeen

 • De rechte lijnen van de bouwblokken en de originele samenhang van het gebouw is het uitgangspunt in deze wijken. Erfafscheidingen, aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en dakkapellen zijn hierop van grote invloed. Zij worden daarom getoetst door de welstandscommissie aan de op de deze pagina genoemde specifieke criteria.
 • Bouwvolumes kunnen qua grootte sterk uiteenlopen, maar moeten binnen een stempel altijd in balans zijn met de compositie van de bouwblokken.

Ligging

 • De samenhang en collectiviteit binnen de stempel zijn maatgevend voor nieuw- en verbouw.
 • Nieuwbouw is afgestemd op de ruimtelijke en architectonische kenmerken en karakteristieken van de stempel.

Massa en vorm

 • Veranderingen moeten in ontwerp, belijning, maatverhouding en materiaal inspelen op de oorspronkelijke stijlkenmerken van het gebouw en de collectieve esthetische kwaliteit verbeteren, ondersteunen en behouden.
 • Woningen moeten architectonisch onderdeel zijn van de stempels.
 • Eengezinswoningen zijn in overeenstemming met de ruimtelijke compositie van de stempel. 
 • Nieuwbouw moet met de vormgeving voldoen aan van oorspronkelijke kwaliteiten zoals onder andere de oorspronkelijke modernistische architectuur. 
 • Ingrepen op de onderlaag moeten de relatie tussen binnen en buiten verbeteren en de levendigheid van de onderlaag vergroten. 
 • Woningen moeten een eenvoudige functionele opbouw hebben.
 • Etagewoningen moeten overeenstemmen met de ruimtelijke compositie van de stempel.
 • Bij etagewoningen moeten de entree en de balkons architectonisch herkenbaar vormgegeven zijn.
 • De nokrichting (van een zadeldak) dient evenwijdig aan de voorgevellijn te zijn.

Details

 • Alle gevels van de gebouwen die grenzen aan openbaar gebied moeten van gelijkwaardige en verzorgde kwaliteit zijn. 
 • Gevels zijn in samenhang met de andere gevels binnen een gebied (stempel). 
 • Gevels moeten een sobere vormgeving hebben met zorgvuldige details in daklijst, raampartijen, kozijnen, vlakverdeling, lichttoetreding en kopse gevels. 
 • Ontwerpaandacht voor details die een onderdeel vormen van de samenhangende geveldelen, is vereist. 
 • Wijzigingen en toevoegingen zijn in stijl en afwerking afgestemd op de woning en/of woonblokken; de karakteristieke details moeten blijven. 
 • De gevelcompositie en de herhaling daarvan in een blok dienen behouden te blijven. 
 • Gevelopeningen mogen niet dichtgezet worden, kozijnindelingen zijn vrij met uitzondering van zeer karakteristieke (stempel) woonblokken.

Materiaal- kleurgebruik

 • Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen, beton of stucwerk met stalen of houten kozijnen. 
 • Materialen moeten bij voorkeur in hun natuurlijke kleur worden toegepast; dit is per cluster in samenhang.
 • Plaatmateriaal moet afgestemd zijn op de architectuur en alleen gebruiken als invulling van het balkonhekwerk of gevelpui. 
 • Hellende daken zijn voorzien van donkere rode, grijze of oranje keramische dakpannen.
 • Het kleurgebruik is terughoudend, geen felle kleurcontrasten en een beperkt palet. 
 • Het materiaal- en kleurgebruik van bijgebouwen en op-, aan- en uitbouwen is aangepast aan het cluster. 
 • De toegepaste materialen moeten een duurzame kwaliteit hebben.

Erfafscheidingen

 • Een erfafscheiding bestaat uit een open begroeide constructie.
 • Erfscheidingen moeten duurzaam zijn en in kleur- en materiaalgebruik aansluiten bij het gebouw.
 • Erfscheidingen zijn in overeenstemming met de ruimtelijke compositie van de stempel.

Bijzondere gebouwen

 • Winkelcentra, scholen en andere gebouwcomplexen met publieke of commerciĆ«le functies moeten in compositie binnen het stempel passen en aansluiten bij de architectuur. 
 • Deuren naar parkeergarages, parkeergarage-inritten, opslagruimten, laad- en losvoorzieningen, afval- en materiaalopslag, technische installaties en andere utilitaire ruimten aan openbare zijden moeten verzorgd worden vormgegeven en moeten bijdragen aan de bij het gebouw en omgeving passende uitstraling. 
 • Rolluiken en andere beveiliging op de onderste lagen moeten minimaal 80% transparant zijn, in de architectuur worden mee ontworpen en aan de binnenzijde van de pui worden bevestigd.

Aanbeveling

De bebouwing in het openbare en groene gebied, om en tussen bebouwingsblokken, is van groot belang. Op deze plaatsen wordt de kwaliteit (openheid, helderheid, zichtlijnen) van de stempelwijken zichtbaar gemaakt. Het in standhouden van deze kwaliteit is van belang.