De Regionale Energiestrategie (RES)

In Nederland moeten we in de toekomst anders omgaan met elektriciteit en warmte om steeds beter rekening te houden met het milieu. Bijvoorbeeld door steeds meer energie te gaan besparen en door over te gaan op andere duurzame energiebronnen die stroom en warmte aan onze huizen leveren.

Per regio wordt onderzocht waar en hoe we het beste duurzame energie op land kunnen opwekken. Dit wordt ook wel de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. De gemeente Katwijk valt binnen de regio Holland Rijnland. Samen met 12 andere gemeenten, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, netbeheerder Liander en andere partijen wordt er gewerkt aan plannen om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn.

Zonnevelden en windmolens

In 2030 moeten gemeenten in Nederland elektriciteit veel meer duurzaam opwekken. Dat kan door zonnepanelen op daken van gebouwen te plaatsen. Maar dit is niet genoeg om straks in de toekomst de vraag naar groene stroom aan te kunnen. Daarom wordt er ook gekeken naar het plaatsen van zonnevelden en windmolens in de regio. Samen met de andere gemeentes is in kaart gebracht wat mogelijke plekken zijn in de regio voor zonnevelden en windmolens. Uitgangspunt hierbij is dat windmolens en zonnevelden zoveel mogelijk langs doorgaande wegen komen en natuurgebieden zoveel mogelijk worden ontzien. Daarnaast zijn er natuurlijk regels voor veiligheid, geluidhinder en slagschaduw.

Resultaten participatie RES

In november en december 2020 en januari 2021 hebben we op verschillende manieren aan bewoners gevraagd of zij het eens zijn met de uitgangspunten om zonnevelden en windmolens zoveel mogelijk langs wegen en zo min mogelijk in natuurgebieden te plaatsen. En welke plekken vinden zij geschikt en welke niet? Onder andere via een webinar, vragenlijsten en een digitale kansenkaart hebben veel bewoners een reactie gegeven. De resultaten van het participatietraject over de RES en de vragenlijsten zijn hieronder te bekijken.

Alle reacties worden in een advies ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Om de zoveel tijd wordt de RES opnieuw bekeken en aangepast. Dit is dus niet het eindpunt, maar het begin van een lang traject om over te gaan op het opwekken en het gebruiken van duurzame energie. In de toekomst blijven wij u dan ook graag betrekken bij de RES.

Meer info