Beleidskader gebruik woonruimte

De huidige woningmarkt staat onder druk. Er is grote schaarste aan woonruimte en woningprijzen zijn flink gestegen. Daarbij worden starters en doorstromers steeds meer uit de markt gedrukt door de opkomst van particuliere woningbeleggers. Op deze ontwikkelingen heeft de gemeente een zeer beperkte invloed. Desondanks is er als gemeente toch behoefte op te treden tegen misstanden op de woningmarkt. Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor het Beleidskader Gebruik Woonruimte (pdf, 3 MB) vastgesteld.

Het beleidskader heeft als doel de woonfunctie van woningen te behouden en ongewenste vormen van gebruik te voorkomen. De schaarse woningvoorraad moet worden beschermd en koopwoningen moeten beschikbaar blijven voor woningzoekenden en zijn niet bedoeld als verdienmodel voor beleggers. Het beleidskader bevat duidelijke regels over het gebruik van woonruimte. Hierbij is ook oog voor de toeristische functie van de badplaats Katwijk. Er is beperkt toeristisch gebruik mogelijk, mits de woonfunctie behouden blijft.

Om de crisis op de woningmarkt aan te pakken is ook een aantal maatregelen door de Rijksoverheid genomen. Namelijk de invoering van de Wet toeristische verhuur en de Wet opkoopbescherming. Om deze mogelijkheden te benutten moet de gemeente deze opnemen in de huisvestingsverordening.

Woonvormen

In het beleidskader zijn de uitgangspunten opgenomen voor het gebruik van woonruimte en worden de regels voor de verschillende woonvormen toegelicht.  

Vervolgproces

Op 17 februari is het Beleidskader Gebruik Woonruimte vastgesteld door de gemeenteraad. Het vervolgproces is als volgt:

  1. De beleidsuitgangspunten uit het Beleidskader Gebruik Woonruimte worden vastgelegd in de lokale huisvestingsverordening.
  2. Voordat de huisvestingsverordening vastgesteld wordt, wordt eerst een ontwerp huisvestingsverordening vastgesteld. Inwoners, belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen hierop een zienswijze inbrengen. De gemeente verwerkt de zienswijzen in een nota van beantwoording.  De verwachting is dat de periode van de terinzagelegging rond mei dit jaar kan starten.
  3. De huisvestingsverordening met de nota van beantwoording worden daarna voorgelegd aan de gemeenteraad om deze definitief vast te stellen. Wanneer de zienswijzen daar aanleiding voor geven, zullen deze leiden tot wijzigingen in de definitieve huisvestingsverordening.