Vernieuwen Koningin Julianabrug

De Koningin Julianabrug over het Uitwateringskanaal dateert uit 1963 en is aan vernieuwing toe. Ook de Biltlaan zelf is aan groot onderhoud toe.

Omdat vanaf december 2020 de nieuwe R-net bussen gaan rijden, gaan we het werk aan de brug en de Biltlaan versneld uitvoeren. Naar verwachting wordt de gerenoveerde brug in maart 2021 opgeleverd.

Demontage brugval

Duurzame renovatie

In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven. Ook kan het beweegbare brugdek vervangen worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag. De fietstunnel op de noordoever krijgt een compleet nieuwe inrichting, waarbij vooral gekeken wordt naar de sociale veiligheid, de openheid van het gebied en groen. Ook hier kan er geïnvesteerd worden in een kwaliteitsverbetering van het groen.

Groen ontwerp

Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het ontwerp voor de brug, waarin de brug een bijzonder groen aanzicht krijgt. Er komen twee keer twee rijbanen, en er komt een dubbelzijdig fiets- en voetpad aan de oostkant van de brug, dat aansluit op de nieuwe fietspadenstructuur van de Biltlaan. Tussen het fiets- en voetpad komt een groenstrook van 3 meter breed. Deze groenstrook vergroot de beeldkwaliteit van de brug en verbindt het groen aan beide kanten van de oevers met elkaar. De groenstrook heeft een ecologische functie en wordt zodanig ingericht dat deze een voedselbron vormt voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. Tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s komt een groene kruidenberm. Ook aan de westkant komt een voetpad.

Planning

Na de keus voor het ontwerp is de bestemmingsplanprocedure en de aanvraag omgevingsvergunning gestart. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in december 2019 vastgesteld. Ook heeft de raad budget toegekend. Het werk start 31 augustus 2020.

Betrekken omgeving

Bij de planvorming is de omgeving betrokken. In november 2018 en januari en juni 2019 zijn informatieavonden voor de omgeving georganiseerd. Voor de start van de uitvoering volgt meer informatie over werkzaamheden, planning en bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Verkeersmaatregelen

Tijdens de renovatie van de Kon. Julianabrug is deze gedurende 6 ½ maand volledig afgesloten voor al het verkeer. Omdat de Biltlaan inclusief de Kon. Julianabrug een belangrijke doorgaande verkeersroute is, moeten er ingrijpende verkeersmaatregelen worden genomen om het verkeer niet te laten vastlopen. Er worden voor alle verkeersdeelnemers omleidingsroutes ingesteld. Bij de keuze voor deze omleidingsroutes is gekeken naar:

  • de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetganger;.
  • de doorstroming van het verkeer, en specifiek het niet laten vastlopen van de wegen in het centrum;
  • de leefbaarheid langs de omleidingsroutes;
  • de luchtkwaliteit.

Om aan al deze aspecten zoveel mogelijk tegemoet te komen, is besloten tot een maatregelenpakket waarin een eenrichtingscirkel is gemaakt. Voor voetgangers komt een tijdelijk veerpontje. In de Brochure Vernieuwen Kon. Julianabrug (pdf, 1,89 MB)staan de maatregelen voor auto’s, fietsers en voetgangers toegelicht. Ook kunt u hieronder het volledige Rapport verkeersmaatregelen downloaden. Antwoorden op de meestgestelde vragen vindt u hier.

Doorvaart tijdens het werk

Tijdens de renovatie van de brug is er in principe doorvaart mogelijk. Dit is met uitzondering van twee momenten:

  • 7 t/m 9 september: De val wordt verwijderd. Mocht het werk tegenzitten dan is er een reserveperiode: 14 tot en met 17 september.
  • Het tweede moment is tijdens het monteren van de liggers . De exacte data zijn nader te bepalen, maar dit zal in het eerste kwartaal van 2021 zijn.

In sommige perioden tijdens de renovatie zal de scheepvaart door de noordelijke of de zuidelijke opening worden geleid, in plaats van door de midden opening. De noordelijke en zuidelijke openingen kennen een beperkte doorvaarthoogte van 4,50 m.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Naar het overzicht