Kassen in Rijnsburg

Rijnsburg Noord

Categorieën

  • Woningbouw
  • Rijnsburg

Er zijn in Rijnsburg Noord een aantal ontwikkelingen die er voor zorgen dat het noodzakelijk is om na te denken over de toekomst van dit gebied.

Informatie:

Besluit college

Het college heeft besloten de overeenkomst met de GOM over het project Trappenberg-Kloosterschuur te beëindigen en wil de gronden overnemen van de GOM. Dit besluit ligt nu voor bij de gemeenteraad.

Deelgebieden

De gemeente en de GOM beëindigen hun samenwerking voor het project Trappenberg - Kloosterschuur. De gemeente neemt de gronden van de GOM over. De gemeenteraad neemt hier binnenkort een besluit over.

In het zuidelijk deel van bedrijventerrein Klei-Oost is nog ruimte voor nieuwe bedrijven. Hiervoor is op dit moment een wachtlijst. Gemeente Katwijk is met verschillende geïnteresseerde bedrijven in gesprek.

Voor de bedrijvenstrook rondom de Noordwijkerweg is onderzocht wat er nodig is om dit gebied verder te ontwikkelen. De plannen gaan bijvoorbeeld over welke gebouwen er neergezet mogen worden en hoe de toegangswegen er uit moeten zien. Op dit moment verwerken wij de reacties op deze plannen. Vervolgens wordt hier een gemeentelijk besluit over genomen. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een rotonde nabij Sportpark Middelmors.

Voor het bedrijventerrein Vinkenwegzone zijn de aangrenzende glastuinbouw en de aangrenzende recreatieve voorzieningen belangrijke omgevingsfactoren. Over de verbreding van de Vinkenweg tussen de Noordwijkerweg en de Voorhouterweg zijn afspraken gemaakt met direct omwonenden. Deze afspraken worden binnenkort verder uitgewerkt. De Vinkenweg tussen Voorhouterweg en Horstweg valt onder het regulier beheer van de gemeente.

Project GOM

De afgelopen 10 jaar heeft de GOM gewerkt aan de verbetering van het verouderde glastuinbouwgebied aan beide kanten van de Voorhouterweg. Ondanks de opbrengst van de verkoop van de woningen aan de Mezenlaan, is het financieel niet verantwoord om verder te gaan met het project. De afgelopen tien jaar is het niet gelukt tot overeenkomst te komen met geïnteresseerde glastuinbouwers.

Toekomst

De GOM heeft besloten dit project stop te zetten en wil een beeïndigingsovereenkomst sluiten met de gemeente Katwijk. De gemeente Katwijk wil graag de gronden in het gebied overnemen. Zo kan de gemeente regie houden op de toekomst van het gebied. We willen niet dat dit bij een marktpartij komt te liggen. Om dit besluit goed te kunnen nemen, heeft de gemeente bekeken wat de gevolgen zijn voor de glastuinbouw in Katwijk, het gebied Zijlhoek/De Woerd en het bestaande glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur. En hoe de toekomst van de Kloosterschuur er uit zou kunnen zien.

Dat onderzoek laat zien dat op de lange termijn de glastuinbouw in het gebied forse financiële investeringen nodig heeft om vitaal te blijven. De afgelopen tien jaar aan inspanningen en de onderzoeken laten zien dat exclusief glastuinbouw niet financieel rond te krijgen is. We zullen dus de komende tijd met elkaar moeten kijken welke invulling we willen geven aan het gebied en heel Rijnsburg Noord. Dat doen we in goed overleg met de glastuinbouwers in Rijnsburg, de andere ondernemers en inwoners van het gebied en andere belanghebbenden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op via info@katwijk.nl of 071 406 50 00.