RijnlandRoute

Categorieën

 • Bereikbaarheid
 • Katwijk Onderweg
 • Valkenburg
 • Valkenhorst

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute is een project van provincie Zuid-Holland, waarin het Rijk, de verschillende gemeentes en de Regio Holland Rijnland adviseren en samenwerken. De RijnlandRoute wordt betaald door het rijk, provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten (via het Regionale Investeringsfonds RIF).

De aanleg van de RijnlandRoute is belangrijk voor een betere bereikbaarheid van Katwijk en de regio. Nu kan de oost-westverbinding de spits onvoldoende aan. Hierdoor rijdt er steeds meer sluipverkeer door Rijnsburg en Valkenburg. Ook komen er in de toekomst meer woningen en bedrijven. Zonder maatregelen komt het verkeer dan regelmatig vast te staan. De Rijnlandroute biedt hier een oplossing voor.

De aanleg van de Rijnlandroute gebeurt in 3 delen:

 • het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West  
 • Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk
 • Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

De aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute is in 2017 gestart. Naar verwachting wordt het laatste deel van de RijnlandRoute eind 2024 opgeleverd.

Aanleg tracé Tjalmaweg

Boskalis gaat de komende jaren de Tjalmaweg vanaf de Torenvlietbrug tot aan de N441 verbreden en deels verdiepen, nieuwe op- en afritten aanleggen, een aansluiting maken op de Voorschoterweg en de Noordelijke Parkzone ontwerpen en aanleggen. De vernieuwde Tjalmaweg wordt eind maart 2023 in gebruik genomen. De Noordelijke Parkzone wordt rond de zomer van 2023 opgeleverd. Meer informatie en impressies van de nieuwe situatie vindt u hier.

Om de bereikbaarheid tijdens de aanleg van de nieuwe weg te garanderen, is langs de voormalige N206 een tijdelijke weg aangelegd. Deze weg kan tot uiterlijk 1 juli 2023 gebruikt worden. Na ingebruikname van de nieuwe N206, wordt de tijdelijke weg afgebroken en komt op deze plaats de parkzone en het snelfietspad.

Voor de start van het project waren er zorgen bij de omgeving over de locatie van de tijdelijke weg, namelijk aan de kant van de woningen. De gemeente heeft de provincie toen gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieven voor deze tijdelijke verlegging. Kijk hier voor meer informatie en het onderzoeksrapport. Gedeputeerde Staten hebben op basis van de uitkomsten besloten niet af te kunnen wijken van de noordelijke variant. Wel is extra geld uitgetrokken voor hinder beperkende maatregelen. Hier vindt u meer informatie. Het door de omgeving ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunningen voor de tijdelijke weg is door de Raad van State afgewezen.

In het werk langs de Tjalmaweg gebruikt aannemer Boskalis onder andere Beaumix als bouwstof. In de omgeving van de Tjalmaweg leven veel vragen over het gebruik van Beaumix. Het materiaal dat langs de Tjalmaweg wordt gebruikt, is gekeurd en gecertificeerd. Op de website over de RijnlandRoute vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over Beaumix en de antwoorden daarop. Ook kunt u daar ook de keuringsrapporten bekijken. U kunt het rapport inzien (pdf, 13 MB) van het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Extra onderzoek

Ondanks dat de Beaumix gecertificeerd is, gaat de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland toch aanvullend onderzoek doen naar het materiaal. Er worden twee onderzoeken uitgevoerd:

 1. een ketenonderzoek naar de aard en herkomst van het materiaal, door de provincie in haar rol van opdrachtgever van het werk en op basis van de contractuele afspraken die er met Boskalis als uitvoerder van het werk gemaakt zijn;
 2. een onderzoek op basis van het Besluit bodemkwaliteit naar genormeerde stoffen in het product Beaumix, door de gemeente Katwijk (in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en met de Omgevingsdienst West-Holland) in haar rol van bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit.

Beide onderzoeken zijn er op gericht om te weten of het materiaal Beaumix voldoet aan wet- en regelgeving.

Het onderzoek naar de samenstelling van de gebruikte Beaumix is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Antea. Hiervoor zijn op twaalf plekken in het gebied verschillende monsters genomen, waarbij extra aandacht was voor ‘verdachte’ plekken, dus plekken waar veel metalen werden waargenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikte Beaumix aan de gestelde normen voldoet. Hiermee is er geen grond om te handhaven, en gaat het project verder volgens de planning.

In twee van deze monsters is wel een lichte overschrijding van de hoeveelheid antimoon gemeten. Omdat er kleine afwijkingen in de metingen kunnen voorkomen, wordt hierop  een correctiefactor toegepast, vergelijkbaar met meting van snelheidsovertredingen. Omdat de gemeten waarde na deze correctie wordt teruggebracht tot een waarde binnen de norm, is er juridisch geen grond om te handhaven.

Meer informatie over Beaumix en over het onderzoek van de provincie vindt u op www.rijnlandroute.nl. Meer informatie over het onderzoek naar de samenstelling van Beaumix vindt u op de veelgestelde vragen pagina.

Veelgestelde vragen

Bekijk het overzicht van veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Verdiepte ligging

De N206 ir. G. Tjalmaweg ligt nu ook al verdiept, maar komt straks plaatselijk nóg dieper te liggen. De weg ligt dan zelfs onder het grondwaterniveau. Dit betekent dat de verdiepte ligging waterdicht moet worden gemaakt. De wanden langs de verdiepte weg krijgen begroeiing in de vorm van een mix van planten. De diversiteit in plantensoorten zorgt voor een aantrekkelijk beeld in alle seizoenen.

Aanleg hoofdcontract

De aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute – het zogenaamde hoofdcontract – is door de provincie Zuid-Holland gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Comol5 is op 14 maart 2017 gestart met de aanleg. Het hoofdcontract bestaat uit:

 • de reconstructie aansluiting Leiden West
 • verbreding A44 naar 2 x 2 banen in beide richtingen tussen Leiden West en het nieuwe knooppunt Ommedijk
 • het nieuwe knooppunt Ommedijk A44 - N434
 • de regionale stroomweg N434 met verdiepte ligging, aquaduct en boortunnel
 • het nieuwe knooppunt Hofvliet (A4 - N434)
 • het verlengen van de huidige parallelstructuur A4
 • het verbreden van de A4 naar 2 x 4 banen tussen N14 en het knooppunt Hofvliet

Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van dit deel van de weg. De provincie heeft met de betrokken gemeentes voor het hoofdcontract een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. 

Kijk voor actuele informatie op www.comol5.nl.

Waar komt de RijnlandRoute te liggen?

De RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. Vanaf de Oostvlietpolder loopt de weg onder de Vliet en Voorschoten door een tunnel. Bij Leiden gaat de tunnel over in een verdiepte ligging om bij Maaldrift aan te sluiten op de A44. Deze wordt verbreed tot 2 keer 4 rijstroken in de richting van het knooppunt bij Leiden-West. De aansluiting van de A44 op de N206 wordt aangepast. Het laatste deel van de RijnlandRoute is de verbreding van de Ir. Tjalmaweg richting Katwijk tot aan de aansluiting met de N441. De Tjalmaweg krijgt 2 ongelijkvloerse aansluitingen om Projectlocatie Valkenburg te ontsluiten.

Om de aanleg van de RijnlandRoute mogelijk te maken heeft de provincie op 10 december 2014 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Voor het deel van de RijnlandRoute dat over rijksgronden loopt, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 18 december 2014 2 Tracébesluiten (TB) vastgesteld:

 • 1 voor het deel van de RijnlandRoute dat over de A4 loopt.
 • 1 voor het deel van de RijnlandRoute dat over de A44 loopt.

Het PIP en de TB's zijn te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan.

Informatiecentrum RijnlandRoute

Het informatiecentrum van de RijnlandRoute is dé plek waar alle informatie over het project samenkomt. Hier kunt u zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute, hoe de weg er straks uitziet, en over bouwmethoden en techniek. Kijk voor meer informatie, openingstijden en route op de website van de provincie Zuid-Holland.

Vragen over de RijnlandRoute?

Aannemer Boskalis werkt aan (de voorbereidingen van) de aanleg van de RijnlandRoute op het tracédeel Ir. G. Tjalmaweg in Valkenburg. Boskalis verzorgt hiervoor zelf de bouwcommunicatie over de geplande werkzaamheden. Informatie over het project RijnlandRoute vindt u op de provinciale website www.rijnlandroute.nl

Heeft u specifieke vragen aan de gemeente over het werk of over het project? Dan kunt u ons makkelijk en snel bereiken via het mailadres rijnlandroute@katwijk.nl.

Klankbordgroep RijnlandRoute en HOV

Voor de projecten RijnlandRoute en Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een klankbordgroep opgericht. Het doel van de klankbordgroep is:

 • afstemmen wat er binnen de 2 projecten gebeurt.
 • het voorbereiden van communicatiemomenten.
 • voorbereiden van participatietrajecten voor de 2 projecten gezamenlijk of afzonderlijk.  

Daarnaast is de klankbordgroep een belangrijke graadmeter van wat de Katwijkse bevolking vindt van de projecten. 

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van:

 • alle wijkraden
 • de Katwijkse ondernemers
 • Dunavie
 • Comité Open Westerbaan

De klankbordgroep heeft elk kwartaal een overleg. Tijdens dit overleg wordt vooral het proces besproken. Wanneer het nodig is, organiseert de gemeente een thema-overleg. Tijdens dit thema-overleg reageert de klankbordgroep op een specifiek onderwerp.

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Voor de projecten RijnlandRoute, HOV en Zeewegviaduct overlegt de gemeente ook met de werkgroep Verkeer & Veiligheid. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. De werkgroep heeft geen vaste vergadermomenten maar komt bij elkaar wanneer advies van deze groep nodig is.

Digitale nieuwsbrief Katwijk Bereikbaar

Wilt u op de hoogte blijven van de bereikbaarheid van Katwijk? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief:

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RijnlandRoute? Of over de andere projecten die Katwijk beter bereikbaar maken? Kijk dan op: