RijnlandRoute

Categorieën

 • Bereikbaarheid
 • Valkenburg
 • Valkenhorst

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute is een project van provincie Zuid-Holland, waarin het Rijk, de verschillende gemeentes en de Regio Holland Rijnland adviseren en samenwerken. De RijnlandRoute wordt betaald door het rijk, provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten (via het Regionale Investeringsfonds RIF).

De aanleg van de Rijnlandroute gebeurt in 3 delen:

 • het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West  
 • Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk
 • Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

De aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute is in 2017 gestart. Naar verwachting wordt het laatste deel van de RijnlandRoute eind 2024 opgeleverd.

Het deel van de RijnlandRoute in Katwijk – de Tjalmaweg tussen de Torenvlietbrug en de N441 – is afgerond. Aannemer Boskalis heeft de Tjalmaweg verbreed en deels verdiept, nieuwe op- en afritten aangelegd en een aansluiting gemaakt op de Voorschoterweg. Ook de Noordelijke Parkzone is opgeleverd. In het najaar worden hier nog bomen geplant. Meer informatie en impressies van de eindsituatie vindt u hier.

In het werk langs de Tjalmaweg gebruikt aannemer Boskalis onder andere Beaumix als bouwstof. In de omgeving van de Tjalmaweg leven veel vragen over het gebruik van Beaumix. Het materiaal dat langs de Tjalmaweg wordt gebruikt, is gekeurd en gecertificeerd. Op de website over de RijnlandRoute vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over Beaumix en de antwoorden daarop. Ook kunt u daar ook de keuringsrapporten bekijken. U kunt het rapport inzien (pdf, 13 MB) van het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Extra onderzoek

Ondanks dat de Beaumix gecertificeerd is, gaat de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland toch aanvullend onderzoek doen naar het materiaal. Er worden twee onderzoeken uitgevoerd:

 1. een ketenonderzoek naar de aard en herkomst van het materiaal, door de provincie in haar rol van opdrachtgever van het werk en op basis van de contractuele afspraken die er met Boskalis als uitvoerder van het werk gemaakt zijn;
 2. een onderzoek op basis van het Besluit bodemkwaliteit naar genormeerde stoffen in het product Beaumix, door de gemeente Katwijk (in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en met de Omgevingsdienst West-Holland) in haar rol van bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit.

Beide onderzoeken zijn er op gericht om te weten of het materiaal Beaumix voldoet aan wet- en regelgeving.

Het onderzoek naar de samenstelling van de gebruikte Beaumix is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Antea. Hiervoor zijn op twaalf plekken in het gebied verschillende monsters genomen, waarbij extra aandacht was voor ‘verdachte’ plekken, dus plekken waar veel metalen werden waargenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikte Beaumix aan de gestelde normen voldoet. Hiermee is er geen grond om te handhaven, en gaat het project verder volgens de planning.

In twee van deze monsters is wel een lichte overschrijding van de hoeveelheid antimoon gemeten. Omdat er kleine afwijkingen in de metingen kunnen voorkomen, wordt hierop  een correctiefactor toegepast, vergelijkbaar met meting van snelheidsovertredingen. Omdat de gemeten waarde na deze correctie wordt teruggebracht tot een waarde binnen de norm, is er juridisch geen grond om te handhaven.

Meer informatie over Beaumix en over het onderzoek van de provincie vindt u op www.rijnlandroute.nl. Meer informatie over het onderzoek naar de samenstelling van Beaumix vindt u op de veelgestelde vragen pagina.

Veelgestelde vragen

Bekijk het overzicht van veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

De aanleg van het eerste deel van de RijnlandRoute – het zogenaamde hoofdcontract – wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Comol5. Comol5 is op 14 maart 2017 gestart met de aanleg. Het hoofdcontract bestaat uit:

 • de reconstructie aansluiting Leiden West
 • verbreding A44 naar 2 x 2 banen in beide richtingen tussen Leiden West en het nieuwe knooppunt Ommedijk
 • het nieuwe knooppunt Ommedijk A44 - N434
 • de regionale stroomweg N434 met verdiepte ligging, aquaduct en boortunnel
 • het nieuwe knooppunt Hofvliet (A4 - N434)
 • het verlengen van de huidige parallelstructuur A4
 • het verbreden van de A4 naar 2 x 4 banen tussen N14 en het knooppunt Hofvliet

Kijk voor actuele informatie op www.comol5.nl.

Informatiecentrum RijnlandRoute

Het informatiecentrum van de RijnlandRoute is dé plek waar alle informatie over het project samenkomt. Hier kunt u zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute, hoe de weg er straks uitziet, en over bouwmethoden en techniek. Kijk voor meer informatie, openingstijden en route op de website van de provincie Zuid-Holland.

Wilt u meer weten over de RijnlandRoute? Kijk dan op: