Project Locatie Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk werken samen aan de transformatie van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg en omgeving tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Hier komen ongeveer 5.000 woningen,  parken voor hoogwaardige werkgelegenheid en sport-, recreatie- en maatschappelijke voorzieningen. De ambitie voor Locatie Valkenburg is duurzaam wonen, werken en innoveren in een kwalitatief hoogwaardige en groene leefomgeving. Het streven is in 2022 te starten met de bouw van de eerste woningen. De inschrijving en verkoop zijn nog niet gestart.

Bestuurlijke afspraken

Op 5 maart 2020 hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het rijk overeenstemming bereikt over de bouw van minstens 5.000 woningen op Locatie Valkenburg. De vier partijen verklaarden zich in te spannen om procedures zo snel mogelijk te doorlopen. Ook spraken ze af dat in 2020 onder leiding van Katwijk de mogelijkheid wordt uitgewerkt om 600 woningen voor huishoudens met een middeninkomen toe te voegen aan de geplande 5.000 woningen.

Stedenbouwkundig raamwerk voor startgebied

Het college van B&W stelde op 26 mei 2020 het door het Rijksvastgoedbedrijf ontworpen stedenbouwkundig raamwerk vast voor deze vijfde, nieuwe kern binnen de gemeente. Het besluit in de gemeenteraad volgt in september.

Dit is het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel van locatie Valkenburg. Dit loopt vanaf het hangaargebied tot aan de N206. Hier komen 3000 tot 3500 woningen en het centrum van het nieuwe dorp. Het raamwerk geeft de hoofdstructuren van wegen, water en groen weer met flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen. Het schetst de ruimtelijke inpassing van een duurzame omgeving waar uiteindelijk zo’n 12.000 tot 13.500 nieuwe inwoners zullen wonen, werken en recreëren.

Een beperkt deel van het startgebied van de nieuwe dorpskern is eigendom van gebiedsontwikkelaar BPD. BPD ontwerpt daarvoor een eigen stedenbouwkundig plan, dat aansluit op het raamwerk van het Rijksvastgoedbedrijf zodat een passend geheel ontstaat.

Bekijk hier het boekje over het stedenbouwkundig raamwerk (pdf, 46 MB) van het Rijksvastgoedbedrijf.
En het bijbehorende profielenboek (pdf, 33 MB) van het Rijksvastgoedbedrijf.

De stedenbouwkundig raamwerken voor Locatie Valkenburg zijn gebaseerd op de volgende door de gemeenteraad vastgestelde documenten:

  • Masterplan Locatie Valkenburg, vastgesteld juli 2013
  • Omgevingsvisie gemeente Katwijk, vastgesteld 1 februari 2018
  • Nota van Uitganspunten voor het startgebied Locatie Valkenburg, vastgesteld in 2018

Digitale participatiebijeenkomst 17 juni 2020

Op woensdagavond 17 juni organiseerden Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf een digitale participatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig raamwerk. De bijeenkomst vond plaats via een live presentatie op YouTube. Eerder werden al twee participatieavonden georganiseerd waarop deelnemers konden meedenken over het raamwerk. Dit was de afsluitende participatieronde. Bekijk hier de uitzending terug.

Concept gebiedsvisie Mient Kooltuin bijna klaar

De gemeente Katwijk is met OKRA landschapsarchitecten al enige tijd bezig met het maken van een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin. Deze gebiedsvisie bepaalt de richting voor de verbetering van de Mient Kooltuin in de komende decennia. De Mient Kooltuin zal een veelzijdig en multifunctioneel gebied worden met plaats voor onder meer recreatie en natuurontwikkeling.

Online participatie gebiedsvisie Mient Kooltuin succesvol

Het maken van de gebiedsvisie doet de gemeente graag samen met huidige en toekomstige gebruikers. Er zijn twee informatieavonden georganiseerd waar bewoners hun ideeën konden geven. Van eind mei tot en met 12 juni 2020 konden geïnteresseerden schriftelijk reageren op de concept gebiedsvisie <link naar de visie in pdf>. Veel mensen maakten van deze gelegenheid gebruik en daar is de gemeente heel blij mee. Gezien de aard en hoeveelheid van de reacties willen we meer tijd nemen om die te bekijken en te verwerken. De concept gebiedsvisie wordt daarom pas na de zomer ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W. Daarna wordt de gebiedsvisie zes weken ter inzage gelegd en kunt u een formele zienswijze indienen. Vervolgens besluit de gemeenteraad in het najaar over de definitieve vaststelling van de gebiedsvisie.

Naar het overzicht