Openstelling Cantineweg

De Cantineweg blijft nodig als tijdelijke ontsluitingsweg voor het verkeer van de wijk De Zanderij zolang de Westerbaan niet is verlengd. Ook wordt hiermee sluipverkeer van Katwijk aan Zee naar de N206 via de wijk voorkomen. De Cantineweg is vanaf 2011 tijdelijk opengesteld. In maart 2016 zijn een omgevingsvergunning en een Natuurbeschermingswet-vergunning verleend, waarmee de Cantineweg tot begin 2026 open kan blijven voor doorgaand autoverkeer. Deze vergunningen zijn al wel in werking getreden, maar zijn nog niet onherroepelijk. 

Planning

De gemeente wil in de komende periode een blijvende oplossing maken voor het aansluiten van de Westerbaan op de Boslaan. Hiervoor zijn 3 verschillende plannen in beeld (zie Westerbaan). Er wordt een plan gemaakt om te starten met het eerste deel van de verlenging van de Westerbaan: het aansluiten van de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia op de Kon. Julianalaan. Dit wegdeel is voor alle 3 de vormen nodig. Als dit wegdeel klaar is, vervangt dit het gebruik van de Cantineweg.

Maatregelen in de natuur bij de Cantineweg

Maatregelen in de natuur bij de Cantineweg Het gebied naast de Cantineweg valt in het Natura2000 gebied Berkheide & Meijendel. De wetgeving stelt strenge eisen aan activiteiten in en rondom het gebied die mogelijk invloed hebben op de natuur. Ieder jaar wordt onderzocht wat de kwaliteit van het gebied is. Hierna volgen gerichte maatregelen zoals bijvoorbeeld:

  • maaien van een gebied
  • het weghalen van struiken om zo verruiging van het gebied te voorkomen

Voordat de maatregelen worden uitgevoerd, wordt eerst onderzocht of de nauwe korfslak (een zeldzame slak met een grootte van ongeveer 1,5 mm) in het gebied aanwezig is. Als die wordt aangetroffen, worden op die plekken geen maatregelen uitgevoerd. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat jaarlijks maximaal 1 hectare van de verruigde graslanden binnen dit Natura2000-gebied wordt gemaaid.

Beheerovereenkomst Staatsbosbeheer en Dunea

Samen met Staatsbosbeheer en Dunea heeft de gemeente afspraken gemaakt om voor hun deel van het beïnvloedingsgebied van de Cantineweg de kwaliteit van het gebied te bewaken en te beheren. Dit is vastgelegd in een overeenkomst die op 26 maart 2015 is ondertekend.

Naar het overzicht