Herinrichting Voorstraat en Fockstraat

In de Voorstraat (van Noordeinde tot aan de Zeeweg) en Mr. C. Fockstraat worden de huidige straatstenen, stoeptegels en het riool vernieuwd. In de nieuwe inrichting wordt ook rekening gehouden met maatregelen tegen het veranderende klimaat, verkeer en toegankelijkheid voor iedereen.

Reageren op het voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor beide straten is mede stand gekomen met informatie uit de enquête van december 2020. We houden ook rekening met wettelijke normen, lokale eisen en budget. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen op het ontwerp reageren:

  • Via een digitale kaart
  • Vrijblijvend binnenlopen op inloopdagen. Op donderdag 10 of vrijdag 11 maart in zalencentrum Het Anker aan de Voorstraat tussen 9.00 en 17.00 uur. Hier kunt u het ontwerp te bekijken. Er liggen kaartjes waarop u een reactie kunt achterlaten. Ook kunt u met een medewerker in gesprek gaan.

Reageren kan van woensdag 2 tot en met woensdag 16 maart.

Toelichting op het ontwerp

Ruimte voor ontwerp

In de Voorstraat is er ruimte gevonden door de parkeervakken van de zuidkant naar de noordkant te verplaatsen. In de Mr. C. Fockstraat is er meer ruimte vrijgekomen door de straat eenrichtingsverkeer te maken.

Klimaat

De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. Er zijn meer heftige regenbuien en langere periodes van droogte. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op een overstroming. Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor onze gezondheid, de leefbaarheid en economie. Daarom bereiden we de omgeving zo goed mogelijk voor op het veranderende klimaat en de negatieve gevolgen ervan.

In dit project is ook rekening gehouden met duurzame mobiliteit. We moedigen vervoer aan dat geen negatieve invloed heeft op het milieu.

Voorbereiden op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie)

Het is verplicht om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dat doen we door de riolering en regenwater van elkaar te scheiden. Het afvalwater gaat naar de waterzuivering en het regenwater kan via buffers in de bodem wegzakken.

Het plan is om langs de Voorstraat een soort van greppel of ondiepe vijver te maken. Dit wordt ook wel een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) genoemd. De wadi vangt bij hevige regenval het water tijdelijk op. Binnen enkele uren is het opgevangen water in de bodem opgenomen. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.

Er komt ook meer groen. Groen heeft een positieve invloed op de gevolgen van de klimaatverandering. Het levert zuurstof, vermindert hittestress en het houdt regenwater in een gebied langer vast. De grote groenzone aan de Voorstraat heeft dit alles in zich.

Door de parkeervakken te betegelen met tegels die water doorlaten, gaat de gemeente uitdroging van de bodem tegen.

Verder is er het plan om bij de trap van de Hogeweg een waterstroom aan te brengen. Die vangt het regenwater op en voert het af naar de wateropvang in het park.

Fietsstraat op de Voorstraat vanaf de Zeeweg tot aan Voorstraat 98

Uitlaatgassen van auto’s en ander vervoer dragen bij aan negatieve klimaatverandering. We willen het fietsgebruik aanmoedigen door fietsers en voetgangers steeds meer ruimte te geven. Daarom is het plan opgevat om een deel van de Voorstraat in te richten als fietsstraat. De fietsstraat maakt onderdeel uit van een beter fietsnetwerk wat de komende jaren verder wordt uitgebreid.

Ondergrondse infra

Vooruitlopend worden de gas-, elektriciteits- en waterleidingen vervangen. Liander en Dunea stellen eisen aan de ligging van de nieuwe leidingen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op bomen en fundering van woningen. Verder moet er ondergronds ook ruimte overblijven voor andere toekomstige systemen.

Vervolg

Na 16 maart gaat de projectgroep van de gemeente de binnengekomen reacties beoordelen. Dat vraagt even tijd. De projectgroep probeert zoveel mogelijk wensen in het ontwerp te verwerken, daarbij rekening houdend met wettelijke normen, vastgesteld beleid en beschikbaar geld. Na het verwerken van de reacties is er weer gelegenheid om op het ontwerp te reageren. Bewoners en belanghebbenden krijgen hierover dan bericht.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de resultaten van de bewonersenquêtes (pdf, 254 KB) die zijn gehouden in de Voorstraat en de Mr. C. Fockstraat.

De gemeente vervangt de verouderde gemengd rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Net als een gemengde riolering heeft een gescheiden rioolstelsel een rioolbuis voor afvalwater. Denk hierbij aan water uit de douche, wasmachine of afwas. Dit afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Bij een gescheiden rioolstelsel komt een extra rioolbuis in de grond, speciaal voor regenwater. Via deze buis komt het schone water terecht in het oppervlaktewater, zoals sloten, meren en vijvers. De grotere capaciteit van het rioolstelsel voorkomt wateroverlast door grote hoeveelheden regenwater en uitdroging van de bodem bij langdurige droogte. 

In onze gemeente is weinig groen aanwezig. We zetten ons in de omgeving te vergroenen bij het verwerken van grote hoeveelheden regenwater en het biedt verkoeling bij hitte. Daarnaast draagt groen bij aan een fijne leefomgeving en versterkt het de biodiversiteit.

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute. Auto’s zijn hier toegestaan, maar ze zijn te gast. In de fietsstraat krijgen fietsers ruim baan. Zij kunnen dan comfortabel, snel en veilig gebruik maken van de weg.

Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal te reageren of naar de inloopbijeenkomst te komen, dan kunt u contact opnemen met Remco Verboekend, bij voorkeur via e-mail r.verboekend@katwijk.nl of via het centrale nummer van de gemeente: 071 - 406 5000.

De gemeente gebruikt het participatieniveau raadplegen en informeren. Met het participatieniveau raadplegen geeft de gemeente gelegenheid aan inwoners en belanghebbenden om ideeën, wensen en meningen naar voren te brengen of voorkeuren aan te geven. De inbreng wordt bij de beleidsvorming of de uitvoering betrokken. De gemeente kan van deze inbreng afwijken, zonder dat het hoeft te worden gemotiveerd.

De gemeente kiest voor deze participatieniveaus door het al vaststaande beleid voor de herinrichting. De gemeente doet verslag van de ingebrachte ideeën in de besluitvorming. De gemeenteraad neemt de beslissing over het daadwerkelijke eindresultaat.