Fietspad Westerbaan

Tussen de Laan van Nieuw Zuid en de Cantineweg/Verlengde Westerbaan komt een fietspad als onderdeel van de fietsverbinding Leiden - Katwijk aan Zee. Dit fietspad wordt aangelegd tussen het Natura2000 gebied Meijendel-Berkheide en de bestaande bebouwing van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad wordt ook een voetpad aangelegd.

Fietsroute Leiden - Katwijk

Al vele jaren willen de gemeente Katwijk, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland een comfortabele en rechtstreekse fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee aanleggen. Deze verbinding is nodig voor een betere bereikbaarheid van de badplaats en levert daarnaast een aantrekkelijke route op voor fietsers tussen Katwijk aan Zee en Leiden. De fietsverbinding loopt vanaf Leiden langs de Ir. G. Tjalmaweg en de Westerbaan via het nieuw aan te leggen fietspad naar de Laan van Nieuw Zuid. Vanaf daar loopt de verbinding via het bestaande fietspad naar de kust. Het fietspad langs de Tjalmaweg wordt tegelijkertijd met de RijnlandRoute aangelegd in de Noordelijke Parkzone.  

Planning

Op 6 maart 2018 heeft het college van B&W het projectplan vastgesteld voor het fietspad Westerbaan. Hierna is begonnen met het maken van een ontwerp waarbij de omgeving is betrokken. Op 26 maart was hiervoor een eerste informatieavond, waarbij ook een klankbordgroep geformeerd is.

In samenwerking met de klankbordgroep is een voorlopig ontwerp gemaakt. Deze is 21 mei tijdens een informatieavond aan de omgeving gepresenteerd. Het college heeft op 25 juni 2019 het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor zienswijzen en op 26 november heeft het college de duurzame materiaalkeuze voor het fietspad (beton) vastgesteld. Op 16 april 2020 heeft de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld tegen dit bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.
Een deel van het nieuwe fietspad loopt overigens ook in het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015.

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gestart zodat het werk uitgevoerd kan worden. Naar verwachting is de aannemer die het werk gaat uitvoeren, medio september bekend.

De benodigde vergunningen zoals de omgevingsvergunning zijn aangevraagd en deels al verleend (zoals de ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming). De start van het werk zal begin december zijn, en het werk zal zijn afgerond voor medio maart 2021. Daaraan voorafgaand zal nog een aanvullend onderzoek gedaan worden door een adviesbureau.

Informatieavond

Voordat de aannemer met zijn werkzaamheden start, wordt er een informatieavond gehouden, waarin de werkzaamheden zullen worden toegelicht en vragen beantwoord. De aankondiging zal weer in de plaatselijke kranten aangekondigd worden. Via de volgende links vindt u de laatste informatie over het fietspad:

Impressies

Informatieavond 21 mei 2019

Tijdens de informatieavond van 21 mei 2019 over de ontwikkelingen van het project Fietspad Westerbaan, werden het voorlopig ontwerp en het voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. De presentatie vindt u hier. Naar aanleiding van de informatieavond is met betrokkenen opnieuw gekeken naar de aansluiting van het fietspad op de Laan van Nieuw Zuid en de Duindoornlaan. Uit de gesprekken is een aangepast ontwerp gekomen. Dit ontwerp is verwerkt in het definitieve ontwerp.

Naar het overzicht