Fietspad Westerbaan

Afbeelding locatie fietspad Westerbaan

Tussen de Laan van Nieuw Zuid en de Cantineweg/Verlengde Westerbaan komt een fietspad als onderdeel van de fietsverbinding Leiden - Katwijk aan Zee. Dit fietspad wordt aangelegd tussen het Natura2000 gebied Meijendel-Berkheide en de bestaande bebouwing van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad wordt ook een voetpad aangelegd.

Fietsroute Leiden - Katwijk

Al vele jaren willen de gemeente Katwijk, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland een comfortabele en rechtstreekse fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee aanleggen. Deze verbinding is nodig voor een betere bereikbaarheid van de badplaats en levert daarnaast een aantrekkelijke route op voor fietsers tussen Katwijk aan Zee en Leiden. De fietsverbinding loopt vanaf Leiden langs de Ir. G. Tjalmaweg en de Westerbaan via het nieuw aan te leggen fietspad naar de Laan van Nieuw Zuid. Vanaf daar loopt de verbinding via het bestaande fietspad naar de kust. Het fietspad langs de Tjalmaweg wordt tegelijkertijd met de RijnlandRoute aangelegd in de Noordelijke Parkzone.  

Planning

Op 6 maart 2018 heeft het college van B&W het projectplan vastgesteld voor het fietspad Westerbaan. Hierna is begonnen met het maken van een ontwerp waarbij de omgeving is betrokken. Op 26 maart was hiervoor een eerste informatieavond, waarbij ook een klankbordgroep geformeerd is.

In samenwerking met de klankbordgroep is een voorlopig ontwerp gemaakt. Deze is 21 mei tijdens een informatieavond aan de omgeving gepresenteerd. Het college heeft op 25 juni 2019 het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor zienswijzen en op 26 november heeft het college de duurzame materiaalkeuze voor het fietspad (beton) vastgesteld. De laatste aanpassingen aan het bestemmingsplan worden nu uitgevoerd: naar verwachting zal de gemeenteraad het plan begin mei 2020 vaststellen. Dit ligt tot 8 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis.

De verwachting is dat het fietspad het 4e kwartaal van 2020 aangelegd kan worden.

Informatieavond 21 mei

Dinsdagavond 21 mei 2019 organiseerde de gemeente een informatieavond over de ontwikkelingen van het project Fietspad Westerbaan. Hier werden het voorlopig ontwerp en het voorontwerp bestemmingsplan worden gepresenteerd. Hieronder vindt u het voorlopig ontwerp, het voorontwerp bestemmingsplan en de presentatie van de informatieavond.

Hieronder vindt u de lijst met vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de informatieavond op 21 mei 2019 en de antwoorden van de gemeente:

Naar aanleiding van de informatieavond is met betrokkenen opnieuw gekeken naar de aansluiting van het fietspad op de Laan van Nieuw Zuid en de Duindoornlaan. Uit de gesprekken is een aangepast ontwerp gekomen. Hieronder vindt u het aangepaste ontwerp voor deze verkeerssituatie:

Naar het overzicht