Begroting

Meer (tijdelijke) woningen, tegengaan van energiearmoede, zorg om het welzijn van onze inwoners, nieuwe scholen, groter vertrouwen in de gemeente, energietransitie, groen en wegen; Katwijk heeft veel te doen. De financiële positie van Katwijk is stabiel, maar er zijn snelle ontwikkelingen en grote opgaven in onze samenleving.

Download de Begroting 2023 (pdf, 3 MB) De begroting in een oogopslag (pdf, 135 KB)

De baten en lasten zijn verdeeld over programma’s. Ieder programma is onderverdeeld in onderwerpen (taakvelden) die gebudgetteerd zijn en waar verantwoording over wordt afgelegd.

  • Programma 0 Bestuur en ondersteuning
  • Programma 1 Veiligheid
  • Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Programma 3 Economie
  • Programma 4 Onderwijs
  • Programma 5 Sport, cultuur en groen
  • Programma 6 Sociaal domein
  • Programma 7 Volksgezondheid en milieu
  • Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing