De erfgoedcommissie

De Katwijkse Erfgoedcommissie bestaat uit vier leden, zij adviseren het college op het gebied van cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument, de erfgoedcommissie zich hier eerst over buigt en het college adviseert over de gevolgen van het plan voor de monumentale waarden van het pand.

Voor het verantwoord omgaan met monumenten is een grote deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. Bovendien veranderen voorschriften en inzichten regelmatig. De Erfgoedcommissie biedt specialistische kennis op cultuurhistorisch vlak, waarop het college van B&W voor advies kan terugvallen. Waar nodig zal de Erfgoedcommissie afstemming zoeken met de stadsbouwmeester, om tot een gezamenlijk advies te komen.

Samenstelling

De Erfgoedcommissie bestaat uit vier leden:

  • Wim Loth is de specialist op het gebied van bouwkunde/restauratiekunde. Hij heeft zijn sporen verdiend bij de Rijksgebouwendienst, waar hij veel restauraties heeft begeleid.
  • Theo Elenblaas heeft jaren gewerkt voor een Zeeuwse gemeente op het gebied van monumentenzorg. Hij heeft veel ervaring met de (on)mogelijkheden van herbestemming van panden.
  • Hans Vingerling maakt als kenner van de plaatselijke geschiedenis deel uit van de Erfgoedcommissie. Hij is opgeleid als restauratie-architect en is van 2006 tot 2010 wethouder Monumentenzorg geweest. Hij woont in Valkenburg
  • Dirk Schaap is aangetrokken als historisch geograaf en weet veel van oude landschappen. Daarnaast heeft Dirk als geboren Katwijker ook veel kennis van de plaatselijke geschiedenis.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar. Ze vinden plaats op maandagen en starten 14.30 uur op onze locatie 'het Heerenhuys' Overrijn 8, Katwijk a/d Rijn.

Op dit moment komt de Erfgoedcommissie niet  fysiek bijeen om te  vergaderen vanwege corona. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente voor meer informatie over de plaats en doorgang van de volgende Erfgoedcommissie vergadering.

Agenda

De Erfgoedcommissie vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda van deze vergaderingen vindt u bij de bekendmakingen: