Verbouwen van een monument

Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat (ver-)bouwen of hiervoor plannen maakt of uw pand beschermd is en of u een vergunning nodig heeft.

  • Woont u in een monument of bent u de eigenaar? En wilt u iets veranderen aan de binnen- of buitenkant? Voor elke verandering is een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders nodig. U vraagt een vergunning aan via de website omgevingsloket.
  • Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, ga dan naar de website Rijksoverheid, klik aan: onderwerpen > omgevingsvergunning.
  • Vooroverleg vraagt u aan via de afdeling Veiligheid van de gemeente, tel. (071) 406 50 00.

Financiële bijdragen en subsidies Monumenten

Het verbouwen van een monumentaal pand brengt veel kosten met zich mee. U kunt subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende instanties. De gemeente kan u informeren over specifieke financiële tegemoetkomingen voor gemeentelijke monumenten. Hieronder volgt een overzicht van fondsen en regelingen:

Subsidie voor gemeentelijke monumenten

De gemeente draagt bij in de onderhouds- en restauratiekosten van de gemeentelijke monumenten. U kunt 1 keer per jaar, vanaf 2 januari, een aanvraag voor subsidie doen. De gemeente behandelt alle aanvragen in volgorde van binnenkomst. Per project mag u 1 keer in de 10 jaar subsidie aanvragen. Ook het abonnement en de inspectie van Monumentenwacht kunnen vergoed worden. Informeer bij de gemeente naar de maximale hoogte van het subsidiebedrag. Er zijn voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

In de ‘Subsidieregeling gemeentelijke monumenten’ staan alle regels beschreven. 

Meer informatie

Rijkssubsidiëring

  • Sinds 2006 hanteert de rijksoverheid het BRIM voor het subsidiëren van rijksmonumenten.
  • Deze regeling is vooral gericht op het instandhouden van monumenten, volgens de gedachte ‘voorkomen is beter dan genezen’.
  • Particuliere woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen niet voor subsidie in aanmerking maar voor een goedkope lening via het NRF.

Meer informatie

Fiscale aftrekmogelijkheden

Bij onderhoud en restauratie van rijksmonumenten bestaan voor eigenaren fiscale aftrekmogelijkheden. Voordat met de uitvoering van de plannen begonnen kan worden, is een beschikking van het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst nodig.

Meer informatie

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Monumenteigenaren kunnen een beroep doen op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor een lening met lage rente. De gemeenteraad heeft hiervoor een fonds van € 300.000 ingesteld. Uit dit fonds worden leningen verstrekt. Het door de eigenaar terug te betalen bedrag wordt in het fonds teruggestort. Hierdoor kunnen weer andere eigenaren lenen uit het fonds.

De regeling is bestemd voor gemeentelijke en rijksmonumenten, met uitzondering van rijksmonumenten, waarvan eigenaren het onderhoud van hun woning via de belasting kunnen verrekenen.

Meer informatie en aanvragen

Het Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt verschillende financiële producten voor eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten aan, zoals een restauratiehypotheek met lage rente. Kijk voor meer informatie op Restauratiefonds of bel tel. (033) 25 39 439.

Cultuurfonds

Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland worden laagrentende leningen voor restauraties verstrekt. De rente en aflossing van de leningen komen terug in het fonds, zodat het fonds steeds weer nieuwe leningen kan verstrekken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds beheert het fonds, het Nationaal Restauratiefonds zorgt voor de administratieve en financiële afwikkeling. Particuliere eigenaren van provinciale- of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden die binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht vallen kunnen in aanmerking komen voor een laagrentende restauratielening van het Cultuurfonds.

Meer informatie

MonumentenFonds 1818

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten een laagrentende lening van maximaal 200.000 euro afsluiten. Het financiële beheer hiervan wordt door het Restauratiefonds gevoerd. Er wordt een minimum leenbedrag van 10.000 euro gehanteerd en een maximaal leenbedrag van 200.000 euro.

Alleen monumenten die (deels) een nieuwe bestemming krijgen, komen in aanmerking voor een lening uit het MonumentenFonds 1818.

Criteria

  1. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.
  2. Het monument krijgt een nieuwe of nevenbestemming.
  3. Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk.
  4. Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.

Meer informatie

Monumentenwacht

Regelmatige inspecties en onderhoudsbeurten voorkomen hoge kosten door achterstallig onderhoud. Monumentenwacht geeft raad over het onderhoud van monumenten. Onafhankelijke monumentenspecialisten inspecteren de monumenten en adviseren wanneer welke werkzaamheden aan een pand nodig zijn.

Meer informatie

Belangrijk om te weten

Start nooit met de werkzaamheden voordat u een brief over de financiering ontvangen is. Het recht op subsidie, belastingaftrek of een laagrentende hypotheek kan anders verspeeld worden.

Meer informatie over het monumentenbeleid van de gemeente en monumenten vindt u op: